за Христос

Лука 1:39-56   

39 Посещението на Мария при Елисавета
През тези дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна, в един Юдейски град,
40 и влезе в Захариевата къща, и поздрави Елисавета.
41 И щом Елисавета чу поздрава на Мария, младенецът заигра в утробата й; и Елисавета се изпълни със Святия Дух
42 и след като извика със силен глас, каза: Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба!
43 И откъде ми е тази чест, да дойде при мене майката на моя Господ?
44 Защото, ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми.
45 И блажена е тази, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа.
46 И Мария каза:
Величае душата ми Господа
47 и зарадва се духът ми в Бога, Спасителя мой.
48 Защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята Си;
и, ето, отсега ще ме облажават всички родове.
49 Защото Всемогъщият извърши за мене велики дела;
и свято е Неговото име.
50 И от родове в родове
Неговата милост
е върху онези, които се боят от Него.
51 Извърши силни дела със Своята ръка;
разпръсна онези, които са горделиви в мислите на сърцето си.
52 Свали владетели от престолите им
и издигна смирени.
53 Гладните напълни с блага,
а богатите отпрати празни.
54 Помогна на слугата Си Израел,
за да напомни да покаже Своята милост
55 (както беше говорил на бащите ни)
към Авраам и към неговото потомство до века.
56 А Мария, като преседя при нея около три месеца, се върна у дома си.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24