за Христос

Лука 1:13-17,23,34,35,50,53,74-77,79   

13 Но ангелът му каза: Не бой се, Захария, защото твоята молитва е чута и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Йоан.
14 Той ще ти бъде за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото раждане.
15 Защото ще бъде велик пред Господа; вино и сикера няма да пие; и ще се изпълни със Святия Дух още от майчината си утроба.
16 И ще обърне мнозина от израелтяните към Господа, техния Бог.
17 Той ще върви пред Него в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към децата и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ.
23 И като изтекоха дните на службата му в храма, той си отиде у дома.
34 А Мария каза на ангела: Как ще стане това, тъй като мъж не познавам?
35 И ангелът й отговори: Святият Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени; затова и Святият, Който ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.
50 И от родове в родове
Неговата милост
е върху онези, които се боят от Него.
53 Гладните напълни с блага,
а богатите отпрати празни.
74 да даде на нас, освободени от ръката на неприятелите ни,
да Му служим без страх,
75 в святост и правда пред Него, през всичките си дни.
76 Да! И ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш; защото ще вървиш пред Господа, за да приготвиш пътищата за Него.
77 За да дадеш на Неговия народ да познае спасение
чрез прощаване греховете им,
79 за да осияе седящите в тъмнина и в смъртна сянка;
така че да насочи стъпките ни в пътя на мира.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24