за Христос

Лука 19:29-44   

29 Тържественото влизане в Йерусалим
(Мат. 21:1-11; Марк 11:1-11; Йоан 12:12-19)

И когато се приближи до Витфагия и Витания, до хълма, наречен Елеонски, прати двама от учениците и им каза:
30 Идете в селото, което е насреща ви, в което, като влизате, ще намерите едно вързано осле, което никой човек не е възсядал; отвържете го и го докарайте.
31 И ако някой ви попита: Защо го отвързвате?, кажете така: На Господа трябва.
32 И изпратените отидоха и намериха всичко, както им бе казал.
33 И като отвързваха ослето, стопаните попитаха: Защо отвързвате ослето?
34 А те отвърнаха: На Господа трябва.
35 И го докараха при Исус; и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исус.
36 И когато Той минаваше, хората постилаха дрехите си по пътя.
37 А когато вече се приближаваше до превала на Елеонския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всички велики дела, които бяха видели, и казваха:
38 Благословен Царят, Който иде в Господнето име! Мир на небето и слава във висините!
39 А някои фарисеи от множеството Му казаха: Учителю, смъмри учениците Си.
40 И Той отговори: Казвам ви, че ако тези млъкнат, то камъните ще извикат.
41 И като се приближи и видя града, плака за него и каза:
42 Ех, ако ти бе познал поне в този ден това, което служи за мира ти! Но сега това е скрито от очите ти.
43 Защото ще настанат за тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат валове около тебе, ще те обсадят, ще те притиснат отвред
44 и ще те разорят, и ще избият жителите ти в теб, и няма да оставят в тебе камък върху камък; защото ти не разпозна времето, когато беше посетен.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24