за Христос

Лука 19:11-28   

11 Притча за десетте слуги
(Мат. 25:14-30)

И като слушаха това, Той продължи да говори и каза една притча, защото беше близо до Йерусалим и те си мислеха, че Божието царство веднага ще се яви.
12 Затова каза: Някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царска власт и да се върне.
13 И повика десетима от слугите си и им даде десет мнаси; и им каза: Търгувайте с това, докато дойда.
14 Но неговите граждани го мразеха и изпратиха след него посланици да кажат: Не искаме този да царува над нас.
15 А като получи царската власт и се върна, заповяда да повикат при него онези слуги, на които бе дал парите, за да знае какво са припечелили чрез търгуване.
16 И така, дойде първият и каза: Господарю, твоята мнаса спечели десет мнаси.
17 И му каза: Хубаво, добър слуга! Понеже в твърде малкото се показа верен, имай власт над десет града.
18 Дойде и вторият и каза: Господарю, твоята мнаса принесе пет мнаси.
19 А каза и на него: Бъди и ти над пет града.
20 Дойде и друг и каза: Господарю, ето твоята мнаса, която пазих скътана в кърпа,
21 защото се боях от тебе, понеже си строг човек; взимаш това, което не си положил, и жънеш, което не си посял.
22 Господарят му каза: От устата ти ще те съдя, зъл слуга. Знаел си, че съм строг човек, който вземам това, което не съм положил, и жъна, което не съм сял;
23 тогава защо не вложи парите ми в банката; и аз, като си дойдех, щях да ги прибера с лихвата?
24 И каза на стоящите до него: Вземете от него мнасата и я дайте на този, който има десет мнаси.
25 (Казаха му: Господарю, той има вече десет мнаси!)
26 Казвам ви, че на всеки, който има, ще се даде; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има.
27 А онези мои неприятели, които не искаха да царувам над тях, доведете ги тук и ги посечете пред мен.
28 И като изрече това, Исус тръгна напред, като се изкачваше към Йерусалим.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24