за Христос

Лука 19:1-10   

1 Обръщението на Закхей
След това Исус влезе в Йерихон и минаваше през града.
2 И, ето, един човек на име Закхей, който беше началник на бирниците и беше богат,
3 искаше да види Кой е Исус, но не можеше поради навалицата, защото беше нисък на ръст.
4 И се завтече напред и се покачи на една дива смокиня, за да Го види; понеже щеше да мине през онзи път.
5 Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: Закхей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти.
6 И той побърза да слезе и Го прие с радост.
7 И като видяха това, всички роптаеха и казваха: Отби се при грешен човек.
8 А Закхей стана и каза на Господа: Господи, ето, отсега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четворно.
9 И Исус му каза: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син.
10 Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24