за Христос

Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята?

Слушай Лука 18:8
Лука 18:8

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 18:8

Ще дойде ден обаче, когато Неговият Дух няма повече да се кани и да чака хората, и тогава Той ще накаже всички, които преследват Неговите последователи. Господ Исус завършва притчата със следния въпрос: „Обаче, когато дойде Човешкият Син, ще намерим ли вяра на земята?“ Той може би има предвид онази вяра, която е имала бедната вдовица. Но въпросът може да означава, че когато Господ Исус дойде отново, Той ще намери само един малък остатък от верни на Него хора. Междувременно всеки един от нас би трябвало да се стреми към такава вяра, която вика към Бог ден и нощ.

Други преводи на Лука 18:8: