за Христос

Лука 18:18-27   

18 За опасностите от богатството
(Мат. 19:16-30; Марк 10:17-31)

И някой си началник Го попита: Благи Учителю, какво да направя, за да наследя вечен живот?
19 А Исус му отвърна: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен Един Бог.
20 Знаеш заповедите: Не убивай; Не кради; Не лъжесвидетелствай; Почитай баща си и майка си.
21 А той каза: Всичко това съм опазил от младостта си.
22 Исус, като го чу, му каза: Едно още не ти достига. Продай всичко, което имаш, и го раздай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето; и ела и Ме следвай.
23 И той, като чу това, много се наскърби, защото беше твърде богат.
24 И Исус, като го видя, каза: Колко трудно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство!
25 Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.
26 А онези, които чуха това, казаха: Тогава кой може да се спаси?
27 Той отговори: Невъзможното за човеците е възможно за Бога.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24