за Христос

Лука 18   

1 Притча за неправедния съдия
Каза им една притча как трябва всякога да се молят и да не отслабват:
2 В един град имаше един съдия, който от Бога не се боеше и човека не зачиташе.
3 В същия град имаше и една вдовица, която идваше при него и му казваше: Отдай ми правото спрямо противника ми.
4 Но той за известно време не искаше. А после си каза: Въпреки че не се боя от Бога и човеците не зачитам,
5 пак, понеже тази вдовица ми досажда, ще й отдам правото, за да не ми дотяга с непрестанните си идвания.
6 И Господ каза: Слушайте какво каза неправедният съдия!
7 А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях?
8 Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята?
9 И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тази притча:
10 Двама души се изкачиха в храма да се помолят, единият - фарисей, а другият - бирник.
11 Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци - грабители, неправедници, прелюбодейци, и особено не като този бирник.
12 Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия.
13 А бирникът, като стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето, но се удряше в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника.
14 Казвам ви, че този си отиде у дома оправдан, а не онзи; защото всеки, който въздига себе си, ще се снижи, а който смирява себе си, ще бъде въздигнат.
15 Исус Христос благославя децата
(Мат. 19:13-15; Марк 10:13-16)

Донесоха още при Него младенците си, за да се докосне до тях; а учениците, като видяха това, ги смъмриха.
16 Но Исус ги повика и каза: Оставете дечицата да дойдат при Мен и не ги възпирайте; защото на такива е Божието царство.
17 Истина ви казвам: Който не приеме като детенце Божието царство, той никак няма да влезе в него.
18 За опасностите от богатството
(Мат. 19:16-30; Марк 10:17-31)

И някой си началник Го попита: Благи Учителю, какво да направя, за да наследя вечен живот?
19 А Исус му отвърна: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен Един Бог.
20 Знаеш заповедите: Не убивай; Не кради; Не лъжесвидетелствай; Почитай баща си и майка си.
21 А той каза: Всичко това съм опазил от младостта си.
22 Исус, като го чу, му каза: Едно още не ти достига. Продай всичко, което имаш, и го раздай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето; и ела и Ме следвай.
23 И той, като чу това, много се наскърби, защото беше твърде богат.
24 И Исус, като го видя, каза: Колко трудно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство!
25 Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.
26 А онези, които чуха това, казаха: Тогава кой може да се спаси?
27 Той отговори: Невъзможното за човеците е възможно за Бога.
28 А Петър каза: Ето, ние оставихме своите домове и Те последвахме.
29 А Той им каза: Истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къща или жена, или братя, или родители, или деца заради Божието царство,
30 който да не получи многократно повече в настоящото време, а в идещия свят - вечен живот.
31 Трето предсказание за страданията и възкресението
(Мат. 20:17-19; Марк 10:32-34)

И като повика дванадесетте при Себе Си, им каза: Ето, изкачваме се към Йерусалим и всичко, което е писано чрез пророците за Човешкия Син, ще се изпълни.
32 Защото ще бъде предаден на езичниците, които ще се подиграят с Него и безсрамно ще Го оскърбят, и ще Го заплюят,
33 и ще Го бият, и ще Го убият; и на третия ден ще възкръсне.
34 Но те не разбираха нищо от това; и тези думи бяха скрити за тях и не разбираха това, което се казваше.
35 Излекуването на слепия в Йерихон
(Мат. 20:29-34; Марк 10:46-52)

А когато Той се приближаваше до Йерихон, един слепец седеше край пътя да проси.
36 И като чу, че минава множество хора, попита какво е това.
37 Казаха му, че Исус Назарянинът минава.
38 Тогава той извика: Исусе, сине Давидов, смили се над мен!
39 А тези, които вървяха отпред, го смъмриха да мълчи; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се над мен!
40 И така, Исус се спря и заповяда да Му го доведат. И като се приближи, го попита:
41 Какво искаш да направя за теб? А той каза: Господи, да прогледам.
42 Исус му каза: Прогледай; твоята вяра те изцели.
43 И той веднага прогледа и тръгна след Него, като славеше Бога. И всички хора, като видяха това, въздадоха хвала на Бога.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24