за Христос

Лука 17:20-37   

20 За идването на Божието царство
(Мат. 24:23-28, 37-41)

А Исус, когато бе запитан от фарисеите кога ще дойде Божието царство, им отговори: Божието царство не идва така, че да се забелязва;
21 нито ще кажат: Ето, тук е!, или: Там е! Защото, ето, Божието царство е сред вас.
22 И каза на учениците: Ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Човешкия Син, и няма да видите.
23 И като ви кажат: Ето, тук е!, да не отидете, нито да тичате след тях.
24 Защото както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще се яви и Човешкият Син в Своя ден.
25 Но най-напред Той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение.
26 И както стана в дните на Ной, така ще бъде и в дните на Човешкия Син;
27 ядеха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът, и ги погуби всички.
28 Така стана и в дните на Лот; ядеха, пиеха, купуваха, продаваха, садеха и градеха,
29 а в деня, когато Лот излезе от Содом, от небето валя огън и сяра и ги погубиха всички.
30 Подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.
31 В онзи ден, който е на покрива на къщата, ако вещите му са в къщи, да не слиза да ги вземе; също и който е на нивата, да не се връща назад.
32 Помнете Лотовата жена.
33 Който иска да спечели живота си, ще го изгуби; а който го изгуби, ще го запази.
34 Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло; единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен.
35 Две жени ще мелят заедно; едната ще бъде взета, а другата ще бъде оставена.
36 Двама ще бъдат на нива; единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен.
37 В отговор Го попитаха: Къде, Господи? А Той им каза: Където е трупът, там ще се съберат и орлите.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24