за Христос

Лука 11:14-36   

14 Божествената власт на Исус Христос
(Мат. 12:22-30; Марк 3:20-27)

Веднъж Той изгони един ням бяс; и като излезе бесът, немият проговори и множеството се удиви.
15 А някои от тях казаха: Чрез началника на бесовете, Веелзевул, изгонва бесовете.
16 А други, като Го изпитваха, искаха от Него знамение от небето.
17 Но Той, като знаеше техните мисли, им каза: Всяко царство, разделено против себе си, запустява и дом, разделен против себе си, пада.
18 Също така, ако Сатана се раздели против себе си, как ще устои царството му, понеже казвате, че изгонвам бесовете чрез Веелзевул?
19 И ако Аз изгонвам бесовете чрез Веелзевул, вашите синове чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии.
20 Но ако Аз с Божия пръст изгонвам бесовете, то Божието царство е достигнало до вас.
21 Когато силният човек с оръжие пази дома си, имотът му е в безопасност.
22 Но когато един по-силен от него го нападне и надделее над него, взема му всичкото оръжие, на което е разчитал, и разделя плячката.
23 Който не е с Мене, той е против Мен; и който не събира заедно с Мене, той разпилява.
24 Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места и търси спокойствие; и като не намери, казва: Ще се върна в къщата си, откъдето съм излязъл.
25 И като дойде, намира я пометена и наредена.
26 Тогава отива и взема със себе си седем други духа, по-зли от него, и като влязат, живеят там и последното състояние на онзи човек става по-лошо от първото.
27 Истинското блаженство
Когато говореше това, една жена от множеството Му каза със силен глас: Блажена утробата, която Те е носила, и гърдите, от които си сукал.
28 А Той каза: По-добре кажи: Блажени онези, които слушат Божието слово и го пазят.
29 Знамението на пророк Йона
(Мат. 12:38-42; Марк 8:12)

А когато множествата се събираха около Него, започна да казва: Това поколение е лукаво поколение; иска знамение, но друго знамение няма да му се даде освен знамението на пророк Йона.
30 Защото както Йона стана за знамение на ниневийците, така и Човешкият Син ще бъде за знамение на това поколение.
31 Южната царица ще се яви на съда с човеците от това поколение и ще ги осъди, защото дойде от краищата на земята да чуе Соломоновата мъдрост; а, ето, тук има повече от Соломон.
32 Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го осъдят, защото се покаяха чрез Йоновата проповед; а, ето, тук има повече от Йона.
33 Светлината на тялото
(Мат. 5:15; 6:22-23)

Никой, като запали светило, не го слага в зимника, нито под шиника, но на светилника, за да виждат светлината онези, които влизат.
34 Светило на тялото ти е твоето око. Когато окото ти е чисто, то и цялото ти тяло е осветено; а когато е лукаво, и тялото ти е в мрак.
35 Затова внимавай, да не би светлината в тебе да е тъмнина.
36 Но ако цялото ти тяло е светло, без да има тъмна част, то цяло ще бъде осветено, както когато светилото те осветява с блясъка си.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24