за Христос

Лука 10:25-37   

25 Най-голямата заповед
(Мат. 22:34-40; Марк 12:38-40)

И, ето, някой законник се изправи и Го изпитваше, като каза: Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот?
26 А Той му каза: Какво е писано в закона, какво четеш?
27 А той отговори: Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и всичкия си ум и ближния си както себе си.
28 Исус му каза: Правилно отговори; това прави и ще живееш.
29 Притча за добрия самарянин
Но той, понеже искаше да оправдае себе си, каза на Исус: А кой е моят ближен?
30 Исус отговори: Някой си човек слизаше от Йерусалим в Йерихон; и се натъкна на разбойници, които го съблякоха и нараниха, и си отидоха, като го оставиха полумъртъв.
31 А случайно един свещеник слизаше по онзи път и като го видя, отмина на отсрещната страна.
32 Също и един левит, като стигна до това място и го видя, отмина на отсрещната страна.
33 Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше той, и като го видя, смили се,
34 приближи се и превърза раните му, като изля на тях елей и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него.
35 И на следващия ден извади два динария, даде ги на гостилничаря и каза: Погрижи се за него; и каквото повече похарчиш, на връщане аз ще ти заплатя.
36 Кой от тези трима ти се вижда да се е показал ближен на нападнатия от разбойниците?
37 Той отговори: Онзи, който му показа милост. Исус му каза: Иди и ти прави така.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24