за Христос

Левит 9   

1 На осмия ден Моисей повика Аарон и синовете му, и Израелевите старейшини;
2 и каза на Аарон: Вземи си мъжко теле в принос за грях и овен за всеизгаряне, без недостатък, и ги принеси пред Господа.
3 И кажи на израелтяните: Вземете козел като принос за грях и за всеизгаряне теле и агне, едногодишни, без недостатък,
4 и за мирна жертва теле и овен, за да ги принесете пред Господа, и хлебна жертва, омесена с елей; защото днес ще ви се яви Господ.
5 И така, донесоха пред шатъра за срещане онова, което заповяда Моисей; и цялото общество се приближи и застана пред Господа.
6 Моисей каза: Това е, което Господ заповяда да направите, и Господнята слава ще ви се яви.
7 Тогава Моисей каза на Аарон: Пристъпи към жертвеника и принеси приноса си за грях и всеизгарянето си, и направи умилостивение за себе си и за народа; принеси и приноса за народа и направи умилостивение за него, както заповяда Господ.
8 И така, Аарон пристъпи към жертвеника и закла телето на приноса за грях, което беше за него.
9 А синовете на Аарон му донесоха кръвта; и той, след като натопи пръста си в кръвта и намаза с нея роговете на жертвеника, изля кръвта в подножието на жертвеника;
10 а тлъстината, бъбреците и булото на черния дроб от приноса за грях изгори на жертвеника, както Господ беше заповядал на Моисей.
11 А месото и кожата изгори на огън вън от стана.
12 Закла и всеизгарянето; и синовете на Аарон му поднесоха кръвта, с която поръси жертвеника наоколо.
13 Тогава му донесоха всеизгарянето, къс по къс, с главата; и ги изгори на жертвеника;
14 и изми вътрешностите и краката и ги изгори на жертвеника, върху всеизгарянето.
15 Тогава принесе жертва от името на народа, като взе козела на приноса за грях, който беше от името на народа, закла го и го принесе за грях, както и предишното.
16 И представи всеизгарянето и го принесе според разпоредбите.
17 Принесе и хлебната жертва, взе една шепа от нея и я изгори на жертвеника, освен утринното всеизгаряне.
18 Закла още телето и овена на мирната жертва, която беше от името на народа; и синовете на Аарон му поднесоха кръвта (с която поръси жертвеника наоколо)
19 и тлъстините от телето, а от овена - опашката, тлъстината, която покрива вътрешностите, бъбреците и булото на черния дроб;
20 и като сложиха тлъстините върху гърдите, той изгори тлъстините върху жертвеника.
21 А гръдната част и дясното бедро Аарон полюшна за движим принос пред Господа, според както Моисей беше заповядал.
22 Тогава Аарон повдигна ръцете си към народа и го благослови; и като беше вече принесъл жертвата за грях, всеизгарянето и мирните приноси, слезе.
23 И Моисей и Аарон, като влязоха в шатъра за срещане, при излизането си благословиха народа; и Господнята слава се яви на целия народ.
24 И огън излезе отпред Господа и изпепели всеизгарянето и тлъстините върху жертвеника; и като видя това, целият народ извика силно и падна на земята.
Левит: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27