за Христос

Левит 24:10-26   

10 Тогава синът на една израелтянка, чийто баща беше египтянин, излезе от израелтяните; и синът на израелтянката и един израелтянин се караха в стана.
11 Синът на израелтянката хулеше Господнето име и проклинаше. И го доведоха при Моисей. (А името на майка му беше Саломита, дъщеря на Даврий, от Дановото племе.)
12 И го сложиха под стража, докато Господ им съобщи какво да му сторят.
13 Господ каза на Моисей:
14 Изведи вън от стана онзи, който беше проклинал; и всички, които са го чули, нека сложат ръцете си на главата му и цялото общество нека го убие с камъни.
15 И заповядай на израелтяните: Който проклина против своя Бог, ще носи греха си.
16 Който похули Господнето име, да бъде умъртвен; цялото общество да го убие с камъни; бил той чужденец или местен, когато похули Господнето име, да бъде умъртвен.
17 Който убие някой човек, да бъде умъртвен.
18 А който убие животно, да го плати. Живот за живот.
19 И ако някой причини повреда на ближния си, нека му бъде направено така, както е направил той:
20 счупено за счупено, око за око, зъб за зъб; според повредата, която той причини на човека, така да му бъде направено и на него.
21 Който убие животно, да го плати; а който убие човек, да бъде умъртвен.
22 Един закон да имате - както за чужденеца, така и за местния жител; защото Аз съм Господ, вашият Бог.
23 И така, Моисей каза на израелтяните; и те изведоха вън от стана онзи, който беше богохулствал, и го убиха с камъни; израелтяните сториха, както Господ заповяда на Моисей.
Левит: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27