за Христос

Кажи на израелтяните: Когато влезете в земята, която Аз ви дам, и я ожънете, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жътвата си;

Слушай Левит 23:10
Левит 23:10

Препратки:

Други преводи на Левит 23:10:

И той да подвижи снопа пред ГОСПОДА, за да ви бъде за благоволение; свещеникът да го подвижи на другия ден след съботата.
/Верен 2002/
и той да раздвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет; свещеникът да го раздвижи на другия ден след съботата.
/Библейско общество 2000/
Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си;
/Протестантски 1940/
обади на синовете Израилеви и им кажи: кога дойдете в земята, която ви давам, и почнете да жънете там жетва, първия сноп от жетвата си донесете на свещеника;
/Православен/
И да подвижи той снопа пред Господа за да бъде приет за вас в утрешния ден на съботата да го подвижи свещеникът.
/Цариградски/
Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of the firstfruits of your harvest unto the priest:
/KJV/