за Христос

Затова пазете наредбите Ми и законите Ми, чрез които, ако човек прави това, ще живее. Аз съм Йехова.

Слушай Левит 18:5
Левит 18:5

Препратки:

Други преводи на Левит 18:5: