за Христос

Левит 14   

1 Господ каза още на Моисей:
2 Ето наредбата за прокажения в деня, когато се очиства: нека отиде при свещеника;
3 и свещеникът, като излезе вън от стана, да го прегледа; и ако прокаженият е оздравял от раната на проказата,
4 тогава свещеникът да заповяда да вземат за очиствания две живи чисти птичета, кедрово дърво, червена прежда и исоп;
5 и свещеникът да заповяда да заколят едното птиче в пръстен съд над течаща вода.
6 После да вземе живото птиче, кедровото дърво, червената прежда и исопа и да натопи тях и живото птиче в кръвта на закланото над течащата вода птиче;
7 и седем пъти да поръси очиствания от проказата и да го обяви за чист, а да пусне живото птиче на полето.
8 Тогава очистваният да изпере дрехите си, да обръсне цялата си коса и да се окъпе във вода, и ще бъде чист. След това нека дойде в стана, но да живее вън от шатъра си седем дни.
9 И на седмия ден да обръсне цялата коса на главата си, брадата си и веждите си; всичките си косми да обръсне и да изпере дрехите си, и да окъпе тялото си във вода, и ще бъде чист.
10 А на осмия ден да вземе две мъжки агнета без недостатък и едно едногодишно женско агне, и три десети от ефа чисто брашно за хлебна жертва, омесена с елей, и един лог елей;
11 и свещеникът, който го очиства, да представи очиствания и тези неща пред Господа на входа на шатъра за срещане.
12 Тогава свещеникът да вземе едното мъжко агне и да го принесе в принос за вина, и лога елей, и да ги полюшне за движим принос пред Господа;
13 и да заколи агнето на мястото, където колят приноса за грях и всеизгарянето, на свято място; защото приносът за вина, както и приносът за грях, принадлежи на свещеника; той е пресвят.
14 После свещеникът да вземе от кръвта на приноса за вина и свещеникът да я сложи на края на дясното ухо на очиствания, на палеца на дясната му ръка и на палеца на десния му крак.
15 След това свещеникът да вземе от лога елей и да го излее в дланта на лявата си ръка;
16 и свещеникът да натопи десния си пръст в елея, който има в лявата си длан, и с пръста си седем пъти да поръси от елея пред Господа;
17 и от останалия елей, който има в дланта си, свещеникът да сложи на края на дясното ухо на очиствания, на палеца на дясната му ръка и на палеца на десния му крак, върху кръвта на приноса за вина;
18 а останалия елей, който е в дланта на свещеника, да сложи на главата на очиствания и свещеникът да направи умилостивение за него пред Господа.
19 Тогава свещеникът да принесе приноса за грях и да направи умилостивение за очиствания от нечистотата му и после да заколи и всеизгарянето;
20 и свещеникът да принесе всеизгарянето и хлебната жертва на жертвеника; така свещеникът да направи умилостивение за него и ще бъде чист.
21 Но ако очистваният е сиромах и не може, то нека вземе едно мъжко агне в движим принос за вина, за да се извърши умилостивение за него, и една десета от ефа чисто брашно, омесено с елей за хлебна жертва, и един лог елей,
22 и две гургулици или две гълъбчета, както би намерил; едното да бъде принос за грях, а другото за всеизгаряне;
23 и на осмия ден да ги донесе за очистването си при свещеника на входа на шатъра за срещане пред Господа.
24 Тогава свещеникът да вземе агнето на приноса за вина и лога елей и свещеникът да ги полюшне за движим принос пред Господа;
25 и да заколи агнето на приноса за вина и свещеникът да вземе от кръвта на приноса за вина и да я сложи на края на дясното ухо на очиствания, на палеца на дясната му ръка и на палеца на десния му крак.
26 След това свещеникът да излее от елея в дланта на лявата си ръка;
27 и от елея, който има в лявата си ръка, свещеникът да поръси с десния си пръст седем пъти пред Господа;
28 и свещеникът да сложи от елея, който има в дланта си, на края на дясното ухо на очиствания, на палеца на дясната му ръка и на палеца на десния му крак, на това място, където е кръвта от приноса за вина;
29 а останалото от елея, което е в дланта на свещеника, да сложи на главата на очиствания, за да извърши умилостивение за него пред Господа.
30 После да принесе едната от гургулиците или от гълъбчетата, каквото би намерил;
31 едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне заедно с хлебната жертва; така свещеникът да направи умилостивение за очиствания пред Господа.
32 Това е законът за онзи, който има рана от проказа и не може да достави всичко за очистването си.
33 Господ каза още на Моисей и Аарон:
34 Когато влезете в Ханаанската земя, която Аз ви давам за владение, и сложа зараза от проказа в някоя къща в земята, която притежавате,
35 тогава онзи, чиято е къщата, нека дойде и заяви на свещеника: Струва ми се, че има нещо като язва в къщата.
36 И свещеникът, преди да влезе да прегледа язвата, да заповяда да изпразнят къщата, за да не стане нечисто всичко, което е в къщата; и след това свещеникът да влезе да прегледа къщата.
37 Като разгледа заразата, ако язвата се явява по стените на къщата със зеленикави или червеникави трапчинки, които изглеждат да са по-дълбоко от повърхността на стената,
38 тогава свещеникът да излезе от къщата до вратата й и да затвори къщата за седем дни.
39 А на седмия ден свещеникът да се върне и да я прегледа; и ако заразата се е разпростряла по стените на къщата,
40 тогава свещеникът да заповяда да извадят камъните, на които е разположена язвата, и да ги хвърлят вън от града на нечисто място;
41 и да накара да остържат къщата навсякъде отвътре и да изхвърлят остърганата мазилка вън от града на нечисто място;
42 и да вземат други камъни, които да вложат вместо онези камъни, и да вземат друга мазилка и да измажат къщата.
43 Но ако пак дойде язвата и се появи в къщата, след като извадят камъните и остържат къщата, и я измажат,
44 тогава свещеникът да влезе и да я прегледа: ако язвата се е разпростряла в къщата, това е унищожителна проказа в къщата; тя е нечиста.
45 Нека съборят къщата - камъните й, дърветата й и цялата мазилка на къщата, и да ги изнесат вън от града на нечисто място.
46 При това който влезе в къщата през времето, когато тя е била затворена, да бъде нечист до вечерта.
47 А който спи в къщата, нека изпере дрехите си; и който яде в къщата, нека изпере дрехите си.
48 Но като влезе свещеникът и я прегледа, и установи, че язвата в къщата не се е разпростряла след измазването й, тогава свещеникът да обяви къщата за чиста, защото язвата е била премахната.
49 А за очистването на къщата нека вземе две птичета, кедрово дърво, червена прежда и исоп;
50 и да заколи едното птиче в пръстен съд над течаща вода;
51 да вземе кедровото дърво, исопа, червената прежда и живото птиче и да ги натопи в кръвта на закланото птиче и в течащата вода, и да поръси къщата седем пъти.
52 Така да очисти къщата с кръвта на птичето, с течащата вода, с живото птиче, с кедровото дърво, с исопа и с червената прежда.
53 А да пусне живото птиче вън от града на полето. Така да направи умилостивение на къщата и тя да бъде чиста.
54 Това е наредбата за всяка рана от проказа и от кел
55 и за зараза от проказа на дреха и на къща,
56 и за оток, за обрив и за светли петна,
57 за да учи кога нещо е нечисто и кога е чисто; това е законът за проказата.
Левит: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27