за Христос

Левит 13   

1 Наредби за кожни болести
Господ каза още на Моисей и на Аарон:
2 Когато човек има по кожата на тялото си оток или обрив, или светло петно и това се обърне на рана от проказа върху кожата на тялото му, тогава да бъде заведен при свещеника Аарон или при един от свещениците, негови синове.
3 И свещеникът да прегледа раната върху кожата на тялото - ако влакната на раната са побелели и раната се вижда по-дълбоко от кожата на тялото му, това е рана от проказа; и свещеникът, като го прегледа, нека го обяви за нечист.
4 Но ако светлото петно върху кожата на тялото му е бяло и не изглежда да е по-дълбоко от кожата, и влакната му не са побелели, тогава свещеникът да затвори за седем дни онзи, който има раната.
5 А на седмия ден свещеникът да го прегледа; и ако види, че раната не се е изменила и не се е разпростряла по кожата, тогава свещеникът да го затвори за още седем дни;
6 и на седмия ден свещеникът пак да го прегледа; и ако раната е завехнала и не се е разпростряла по кожата, тогава свещеникът да го обяви за чист; това е обрив; болният нека изпере дрехите си и ще бъде чист.
7 Но ако след явяването му пред свещеника за очистването си обривът се е разпрострял много по кожата, той трябва да се яви пак при свещеника
8 и ако свещеникът види, че обривът се е разпрострял по кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е проказа.
9 Когато човек има рана от проказа, нека бъде заведен при свещеника;
10 и свещеникът да го прегледа и ако има бял оток на кожата и влакната са побелели, и има живо месо в отока,
11 това е стара проказа по кожата на тялото му; свещеникът трябва да го обяви за нечист; да го затвори, защото е нечист.
12 Но ако, доколкото се вижда на свещеника, проказата се е разпростряла много по кожата и е покрила цялата кожа на болния с раната, от главата до краката му,
13 тогава свещеникът да го прегледа и ако проказата му е покрила цялото му тяло, нека обяви за чист онзи, който има раната; понеже тя цялата е побеляла, той е чист.
14 Но щом се появи на него засегната плът, ще бъде нечист;
15 свещеникът, като прегледа засегнатата плът, нека го обяви за нечист; засегнатата плът е нечиста; това е проказа.
16 Или пък, ако засегнатата плът пак се промени и побелее, нека дойде при свещеника;
17 и когато свещеникът го прегледа, ако раната е побеляла, тогава свещеникът да обяви за чист онзи, който има раната; той е чист.
18 Ако върху кожата на някого по тялото му има цирей, който е оздравял,
19 и ако на мястото на цирея се е появил бял оток или червеникаво-бяло петно, такъв да се покаже на свещеника;
20 и свещеникът да го прегледа и ако изглежда да е по-дълбоко от кожата и влакната му са побелели, тогава свещеникът да го обяви за нечист - това е рана от проказа, която се е развила в цирея.
21 Но ако, след като свещеникът я прегледа, няма бели влакна в нея и не е по-дълбоко от кожата, и е завехнала, тогава свещеникът да го затвори за седем дни;
22 и ако се разпростира много по кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е язва.
23 Но ако светлото петно остава на мястото си и не се е разпростряло, това е белегът от цирея; свещеникът нека го обяви за чист.
24 Или ако върху кожата на тялото на някого има място, изгорено от огън, и живата плът на изгореното стане светлочервено или бяло петно,
25 тогава свещеникът да го прегледа и ако влакната на светлото петно са побелели и то изглежда да е по-дълбоко от кожата, това е проказа, която се е развила в изгореното; свещеникът да го обяви за нечист; това е язва от проказа.
26 Но ако, след като свещеникът го прегледа, няма бели влакна в светлото петно и не е по-дълбоко от кожата, но е завехнало, тогава свещеникът да го затвори за седем дни;
27 и на седмия ден свещеникът да го прегледа; ако то се е разпростряло много по кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е язва на проказа.
28 Но ако светлото петно си стои на мястото и не се е разпростряло по кожата, но е завехнало, това е оток от изгореното; свещеникът да го обяви за чист, понеже е белег от изгореното.
29 Ако мъж или жена има рана на главата или на брадата,
30 то свещеникът да прегледа раната; и ако тя е по-дълбока от кожата и в нея има тънки руси влакна, то свещеникът да го обяви за нечист; това е кел, проказа на главата или на брадата.
31 Но ако, след като свещеникът прегледа раната от кел и тя не е по-дълбока от кожата и няма черни влакна по нея, тогава свещеникът да затвори за седем дни онзи, който има раната от кел;
32 и на седмия ден свещеникът да прегледа раната; и ако не се е разпрострял келът и в него няма руси влакна, и келът не е по-дълбоко от кожата,
33 такъв да се обръсне, но без да обръсне келявото, и свещеникът да затвори келявия за още седем дни.
34 А на седмия ден свещеникът да прегледа кела; и ако келът не се е разпрострял по кожата и не е по-дълбоко от кожата, тогава свещеникът да го обяви за чист; и такъв да изпере дрехите си и ще бъде чист.
35 Обаче ако след очистването му келът се разпростре много по кожата,
36 тогава свещеникът да го прегледа; и ако келът се е разпрострял по кожата, свещеникът да не търси руси влакна, човекът е нечист.
37 Но ако види, че келът не се е разпространил и по него са поникнали черни влакна, келът е оздравял, човекът е чист; свещеникът да го обяви за чист.
38 Ако мъж или жена има по кожата на тялото си бели лъскави петна,
39 то свещеникът да прегледа; и ако светлите петна по кожата на телата им са белезникави, лишей се е появил по кожата; човекът си е чист.
40 Ако на някого е окапала косата от главата, такъв е плешив, но пак е чист.
41 Ако е окапала косата му от предната част на главата му, той е полуплешив, но пак е чист.
42 Но ако по плешивото или полуплешивото място има червеникаво-бяла рана, това е проказа, която се е развила в плешивото или в полуплешивото му място.
43 Свещеникът нека го прегледа; и ако отокът на раната в плешивото му или в полуплешивото му място е червеникаво-бял, подобен на изгледа на проказата по кожата на тялото,
44 той е прокажен човек, нечист е; свещеникът непременно да го обяви за нечист; той има рана на главата си.
45 Дрехите на прокажения, който има тази рана, да се раздерат и главата му да остане непокрита, а нека покрие устните си и нека вика: Нечист! Нечист!
46 През цялото време, докато раната бъде на него, той ще бъде нечист; нечист е той; нека седи отделен; жилището му да бъде вън от стана.
47 Ако зараза от проказа се появи на дреха, било тя вълнена или ленена,
48 било в основата или във вътъка, ленен или вълнен, или в кожа, или в каквото и да е кожено нещо,
49 и ако заразата е зеленикава или червеникава в дрехата или в кожата, било в основата или във вътъка, или в която и да е кожена вещ, това е зараза от проказа и трябва да се покаже на свещеника.
50 Свещеникът нека прегледа заразата и затвори за седем дни онова, което е пострадало от заразата;
51 а на седмия ден да прегледа заразата; ако заразата се е разпростряла по дрехата, било по основата или по вътъка, или по кожата, в каквато работа и да е употребена кожата, заразата е люта проказа; това е нечисто.
52 Свещеникът да изгори дрехата, в която е заразата, било в основата или във вътъка, вълнена дреха или ленена, или каквато и да е поразена кожена вещ; защото е унищожителна; да бъде изгорена с огън.
53 Но ако, след като свещеникът я прегледа и заразата не се е разпростряла по дрехата, било по основата или по вътъка, или по каквато и да е кожена вещ,
54 то свещеникът да заповяда да изперат онова, което е поразено, и да го затвори за още седем дни.
55 Тогава, след изпирането, нека свещеникът прегледа заразената вещ; ако заразата не е променила изгледа си и заразата не се е разпростряла, тази вещ е нечиста; с огън да я изгориш; инфекциозната болест е унищожителна, била тя от вътрешната страна или от външната.
56 Но ако свещеникът я прегледа и след изпирането заразата е завехнала, то да я отдере от дрехата или от кожата, било от основата или от вътъка.
57 Ако пък заразата още стои на дрехата, било на основата или вътъка, или на коя да е кожена вещ, тя се е развила; с огън да изгориш онова, което е заразено.
58 И ако заразата бъде заличена от дрехата, било основата или вътъка, или от която и да е кожена вещ, която ще изпереш, тогава нека се изпере още веднъж и ще бъде чиста.
59 Това е законът за пораженията на заразата във вълнена или ленена дреха, било в основата или вътъка, или в която и да е кожена вещ, според която да се обявява за чиста или нечиста.
Левит: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27