за Христос

Йоан 9   

1 Изцеляването на слепородения
И когато минаваше, видя един слепороден човек.
2 И учениците Му Го попитаха: Учителю, поради чий грях - негов ли или на родителите му, той се е родил сляп?
3 Исус отговори: Нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се изявят в него Божиите дела.
4 Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил, докато е ден; идва нощ, когато никой не може да работи.
5 Докато съм в света, Аз съм светлината на света.
6 Като каза това, плю на земята, направи кал с плюнката и намаза с калта очите му;
7 и му каза: Иди, умий се в къпалнята Силоам (което значи "пратен"). И така, той отиде, уми се и си дойде у дома прогледнал.
8 А съседите и онези, които преди го бяха виждали, че беше просяк, питаха: Не е ли този, който седеше и просеше?
9 Едни казваха: Той е; други казваха: Не е, но прилича на него. Той отвръщаше: Аз съм.
10 Тогава го попитаха: А как ти се отвориха очите?
11 Той отговори: Човекът, който се нарича Исус, направи кал, намаза очите ми и ми заръча: Иди на Силоам и се умий. И така, отидох и като се умих, прогледнах.
12 Тогава му казаха: Къде е Той? Отговори: Не зная.
13 Заведоха при фарисеите човека, който преди беше сляп.
14 А беше събота, когато Исус направи кал и му отвори очите.
15 И така, фарисеите също го питаха как е прогледнал. И той им каза: Сложи кал на очите ми, умих се и гледам.
16 Затова някои от фарисеите казаха: Този човек не е от Бога, защото не пази съботата. А други казваха: Как може грешен човек да върши такива знамения? И възникна раздор помежду им.
17 Попитаха пак слепеца: Ти какво ще кажеш за Него, след като ти е отворил очите? И той каза: Пророк е.
18 Но юдеите не вярваха, че е бил сляп и прогледнал, докато не повикаха родителите му
19 и ги попитаха: Този ли е вашият син, за когото казвате, че се е родил сляп? А сега как вижда?
20 Родителите отговориха: Знаем, че този е нашият син и че се роди сляп;
21 а сега как вижда, не знаем, или кой му е отворил очите, също не знаем. Питайте него; той е пълнолетен, нека сам говори за себе си!
22 Това казаха родителите му, защото се бояха от юдеите; понеже юдеите вече се бяха споразумели помежду си да отлъчат от синагогата онзи, който би Го изповядал като Христос.
23 Затова и неговите родители казаха: Той е пълнолетен, питайте него.
24 И така, повикаха отново човека, който преди беше сляп, и му казаха: Въздай слава на Бога; ние знаем, че този човек е грешник.
25 А той отговори: Дали е грешник, не зная; едно зная, че бях сляп, а сега виждам.
26 Затова го попитаха: Какво ти направи? Как ти отвори очите?
27 Той отговори: Казах ви вече и не чухте; защо искате пак да чуете? Да не би и вие да искате да Му станете ученици?
28 Тогава те го наругаха и казаха: Ти си Негов ученик; а ние сме Моисееви ученици.
29 Ние знаем, че на Моисей Сам Бог е говорил, а Този не знаем откъде е.
30 Човекът им отговори: Това е чудното, че вие не знаете откъде е, но въпреки това ми отвори очите.
31 Знаем, че Бог не слуша грешници; но ако някой е благочестив и върши Божията воля, него слуша.
32 А откак свят светува, не се е чуло някой да е отворил очи на слепороден човек.
33 Ако Този Човек не беше от Бога, не би могъл нищо да направи.
34 Те му отговориха: Ти цял в грехове си роден и нас ли поучаваш? И го изпъдиха навън.
35 Исус чу, че го изпъдили навън, и като го намери, му каза: Ти вярваш ли в Божия Син?
36 Той отговори: А Кой е Той, Господи, за да вярвам в Него?
37 Исус му каза: И си Го видял, и Който говори с тебе, Той е.
38 А човекът каза: Вярвам, Господи; и Му се поклони.
39 И Исус каза: За осъждение дойдох на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят.
40 Някои от фарисеите, които бяха с Него, като чуха това, Му казаха: Да не сме и ние слепи?
41 Исус им каза: Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже сега казвате: Виждаме, грехът ви остава.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21