за Христос

Йоан 7   

1 След това Исус ходеше из Галилея; Той не искаше да ходи из Юдея, понеже юдеите искаха да Го убият.
2 А наближаваше юдейският празник Шатроразпъване.
3 Затова Неговите братя Му казаха: Замини оттук и иди в Юдея, така че и Твоите ученици да видят делата, които вършиш;
4 защото никой, който сам иска да бъде известен, не върши нищо скришно. Щом вършиш тези дела, изяви Себе Си на света.
5 Защото дори и братята Му не вярваха в Него.
6 А Исус им каза: Моето време още не е дошло, а вашето време винаги е готово.
7 Исус Христос и Неговите братя
Вас светът не може да мрази, а Мене мрази, защото Аз свидетелствам за него, че делата му са нечестиви.
8 Идете вие на празника; Аз все още няма да отида на този празник, защото времето Ми още не се е изпълнило.
9 И като им каза това, остана в Галилея.
10 Исус Христос на празника Шатроразпъване в Йерусалим
А когато братята Му бяха отишли на празника, тогава и Той отиде, не явно, а някак си тайно.
11 А юдеите Го търсиха на празника и разпитваха: Къде е Онзи?
12 И за Него имаше голямо брожение сред народа; едни казваха: Добър човек е; други казваха: Не е, но заблуждава хората.
13 Обаче никой не говореше положително за Него поради страха от юдеите.
14 Но когато празникът вече се преполовяваше, Исус се изкачи в храма и започна да поучава.
15 Затова юдеите се чудеха и казваха: Как Този знае книга, като не се е учил?
16 Тогава Исус им отговори: Моето учение не е Мое, а на Онзи, Който Ме е пратил.
17 Ако някой иска да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря.
18 Който говори от себе си, търси своята собствена прослава; а който търси славата на Онзи, Който Го е пратил, Той е истинен и в Него няма неправда.
19 Не ви ли даде Моисей закона? Но все пак никой от вас не изпълнява закона. Защо искате да Ме убиете?
20 Тълпата отвърна: Бяс имаш. Кой иска да Те убие?
21 Исус им отговори: Едно дело извърших и всички се чудите на Мене поради него.
22 Моисей ви даде обрязването (не че е от Моисей, а от бащите); и в събота обрязвате човека.
23 Ако се обрязва човек в събота, за да не се наруши Моисеевият закон, на Мене ли се гневите за това, че цял човек направих здрав в събота?
24 Не съдете по външността, но съдете справедливо.
25 Тогава някои от йерусалимците казаха: Не е ли Този човекът, Когото искат да убият?
26 Ето, Той явно говори и нищо не Му казват. Да не би първенците всъщност да знаят, че Този е Христос?
27 Обаче Този знаем откъде е; а когато дойде Христос, никой няма да знае откъде е.
28 Затова Исус, като поучаваше в храма, издигна глас и каза: И Мене познавате, и откъде съм знаете; и Аз от само Себе Си не съм дошъл, но истинен е Този, Който Ме е пратил, Когото вие не познавате.
29 Аз Го познавам, защото съм от Него и Той Ме е пратил.
30 И така, искаха да Го хванат; но никой не сложи ръка на Него, защото часът Му още не беше дошъл.
31 Обаче мнозина от народа повярваха в Него и казваха: Когато дойде Христос, нима ще извърши повече знамения от тези, които Този е извършил?
32 Фарисеите чуха, че така мълвял народът за Него; и главните свещеници и фарисеите пратиха служители да Го хванат.
33 А Исус им каза: Още малко време съм с вас и тогава ще отида при Онзи, Който Ме е пратил.
34 Ще Ме търсите и няма да Ме намерите; и където съм Аз, вие не можете да дойдете.
35 На това юдеите казаха помежду си: Къде ще отиде Този, че няма да можем да Го намерим? Да не би да отиде при разпръснатите между гърците и да поучава гърците?
36 Какво значат тези думи, които каза: Ще Ме търсите и няма да Ме намерите; и където съм Аз, вие не можете да дойдете?
37 Исус Христос - Извор на живата вода
А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана, издигна глас и каза: Ако някой е жаден, нека дойде при Мен и да пие.
38 Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както казва Писанието.
39 А това каза за Духа, Когото вярващите в Него щяха да приемат; защото Святият Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил.
40 Разделението сред народа относно Исус Христос
Затова някои от множеството, които чуха тези думи, казваха: Наистина Този е Пророкът.
41 Други казваха: Този е Христос. Някои пък се чудеха: Нима от Галилея ще дойде Христос?
42 Не казва ли Писанието, че Христос ще дойде от Давидовото потомство и от градчето Витлеем, където беше Давид?
43 И така възникна раздор между народа за Него.
44 И някои от тях искаха да Го хванат; но никой не сложи ръце на Него.
45 Тогава служителите дойдоха при главните свещеници и фарисеите; и те им казаха: Защо не Го доведохте?
46 Служителите отговориха: Никой не е говорил така, както Този Човек.
47 А фарисеите им отговориха: И вие ли сте заблудени?
48 Повярвал ли е в Него някой от първенците или от фарисеите?
49 Но това простолюдие, което не знае закона, е проклето.
50 Никодим, който беше един от тях, същият, който по-рано беше ходил при Исус през нощта, им каза:
51 Нашият закон осъжда ли човек, преди да го изслуша и да разбере какво върши?
52 Те му отговориха: Да не си и ти от Галилея? Изследвай писаното и виж, че от Галилея пророк не се издига.
53 И всеки отиде у дома си.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21