за Христос

И ето волята на Този, Който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден.

Слушай Йоан 6:39
Йоан 6:39

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:39

Волята на Отец е всеки, който е даден на Христос, да бъде спасен и пазен до деня на възкресението на праведните, когато те ще бъдат възкресени и отнесени у дома на небето. Думите „нищо“ и „го“ се отнасят до вярващите. Тук Христос не мисли за вярващите като за отделни индивиди, а като за едно цяло тяло от християни, спасени през всичките години. Господ Исус е отговорен нито една част от тялото да не се загуби, но цялото да възкръсне в последния ден.

За християните последният ден е денят, когато Господ Исус ще дойде

във Въздуха и мъртвите в Христос ще Възкръснат първо, а живите вярващи ще бъдат изменени, като Всички ще бъдат грабнати във Въздуха, за да бъдат с Господа завинаги. За hgeume това означава идването на Месията в слава.

Други преводи на Йоан 6:39:

Това е волята на Онзи, който ме изпрати: да не загубя нито един от тези, които той ми е дал, а да възкреся всички в последния ден.
/Съвременен превод 2004/
Това е волята на Моя Отец, който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя нищо, а да го възкреся в последния ден.
/Верен 2002/
И ето волята на Този, Който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя нищо, а да го възкреся в последния ден.
/Библейско общество 2000/
И ето волята на Този, Който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден.
/Протестантски 1940/
А волята на Отца, Който Ме е пратил, е тая: от всичко, що Ми е дал, да не погубя нищо, а да го възкреся в последния ден.
/Православен/
а волята на Отца, който ме е проводил е тая, всичко що ми даде да не изгубя нищо от него, но да го възкреся в последния ден.
/Цариградски/
And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day.
/KJV/