за Христос

Йоан 6:22-71   

22 Исус Христос - хлябът на живота
На другия ден множеството, което стоеше от другата страна на езерото, като видя, че има само една ладия и че Исус не беше влязъл с учениците Си в ладията, а че учениците Му бяха тръгнали сами,
23 обаче други лодки бяха дошли от Тивериада близо до мястото, където бяха яли хляба, след като Господ бе благодарил,
24 и така, множеството хора, като видя, че нито Исус, нито учениците Му са там, те сами влязоха в ладиите и дойдоха в Капернаум, и търсеха Исус.
25 И като Го намериха от другата страна на езерото, Му казаха: Учителю, кога си дошъл тук?
26 Исус им отговори: Истина, истина ви казвам: Търсите Ме, не защото видяхте знамения, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте.
27 Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Бог Отец Него е потвърдил с печата Си.
28 Затова те Му казаха: Какво да направим, за да вършим Божиите дела?
29 Исус им отговори: Това е Божието дело - да повярвате в Този, Когото Той е изпратил.
30 Тогава Му казаха: Че Ти какво знамение правиш, за да видим и да Ти повярваме? Какво вършиш?
31 Бащите ни са яли манната в пустинята, както е писано: "Хляб от небето им даде да ядат."
32 На това Исус им каза: Истина, истина ви казвам - не Моисей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето.
33 Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света.
34 Тогава те Му казаха: Господи, давай ни винаги този хляб.
35 Исус им отговори: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене, никога няма да огладнее, и който вярва в Мене, никога няма да ожаднее.
36 Но ви казвам, че вие Ме видяхте и пак не вярвате.
37 Всичко, което Ми дава Отец, ще дойде при Мен, и който дойде при Мене, никак няма да го изгоня;
38 защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме е изпратил.
39 И ето волята на Този, Който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден.
40 Защото това е волята на Моя Отец: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и Аз да го възкреся в последния ден.
41 Тогава юдеите роптаеха против Него, защото каза: Аз съм хлябът, който е слязъл от небето.
42 И попитаха: Не е ли този Исус, Йосифовият син, Чиито баща и майка ние познаваме? Как казва Той сега: Аз съм слязъл от небето?
43 Исус им отговори: Не роптайте помежду си.
44 Никой не може да дойде при Мен, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил, и Аз ще го възкреся в последния ден.
45 Писано е в пророците: "Всички ще бъдат научени от Бога." Всеки, който е чул от Отца и се е научил, идва при Мене.
46 Не че някой е видял Отца освен Онзи, Който е от Бога. Той е видял Отца.
47 Истина, истина ви казвам: Който вярва в Мен, има вечен живот.
48 Аз съм хлябът на живота.
49 Бащите ви ядоха манната в пустинята и въпреки това умряха.
50 Този е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре.
51 Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века; да! И хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която Аз ще дам за живота на света.
52 Тогава юдеите взеха да се препират помежду си и да казват: Как може Този да ни даде да ядем плътта Му?
53 Затова Исус им каза: Истина, истина ви казвам: Ако не ядете плътта на Човешкия Син и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.
54 Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.
55 Защото Моята плът е истинска храна и Моята кръв е истинско питие.
56 Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мен и Аз в него.
57 Както живият Отец Ме е пратил и Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с Мене, ще живее чрез Мене.
58 Този е хлябът, който слезе от небето; онзи, който се храни с този хляб, ще живее до века, а не както бащите ви ядоха и после измряха.
59 Това каза Исус в синагогата, като поучаваше в Капернаум.
60 И така, мнозина от учениците Му, като чуха това, казаха: Тежко е това учение; кой може да го слуша?
61 Но Исус, като знаеше в Себе Си, че учениците Му негодуват за това, ги попита: Това ли ви съблазнява?
62 Тогава какво ще кажете, ако видите Човешкия Син да отива там, където е бил преди?
63 Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва; думите, които съм ви говорил, са дух и живот.
64 Но има някои от вас, които не вярват. Защото Исус отначало знаеше кои са невярващите и кой е този, който щеше да Го предаде.
65 И прибави: Затова ви казах, че никой не може да дойде при Мен, ако не му е дадено от Отца.
66 Поради това мнозина от учениците Му отстъпиха и не ходеха вече с Него.
67 Изповедта на Петър
Тогава Исус каза на дванадесетте: Да не искате и вие да си отидете?
68 Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот
69 и ние вярваме и знаем, че Ти си Христос, Син на живия Бог, Святият Божий.
70 Исус им отговори: Нима не Аз избрах вас, дванадесетте? А, ето, един от вас е дявол.
71 А Той говореше за Юда Симонов Искариотски; защото той, един от дванадесетте, щеше да Го предаде.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21