за Христос

Исус Христос - хлябът на живота
На другия ден множеството, което стоеше от другата страна на езерото, като видя, че има само една ладия и че Исус не беше влязъл с учениците Си в ладията, а че учениците Му бяха тръгнали сами,

Слушай Йоан 6:22
Йоан 6:22

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:22

На следващия ден след нахранването на петте хиляди множеството от народ се намира все още в областта на североизток от Галилейското езеро. Народът е видял как предишната вечер учениците са се качили в малката лодка и е разбрал, че Исус не се е качил с тях. Тогава е имало само една лодка, която е била взета от учениците.

Други преводи на Йоан 6:22:

На следващия ден множеството, което беше останало на другия бряг на езерото и знаеше, че там има само една лодка, разбра, че Исус не се е качил на нея с учениците си и че те са заминали сами.
/Съвременен превод 2004/
На другия ден, когато множеството, което стоеше отвъд езерото, видя, че там няма друга лодка, освен тази, в която бяха влезли учениците Му, и че Иисус не беше влязъл в кораба с учениците Си, а учениците Му бяха тръгнали сами,
/Верен 2002/
На другия ден множеството, което стоеше от другата страна на езерото, като видя, че има само една лодка и че Исус не беше влязъл с учениците Си в лодката, а че учениците Му бяха тръгнали сами
/Библейско общество 2000/
На другия ден, народът, който стоеше отвъд езерото, като бе видял, че там няма друга ладийка, освен едната, и че Исус не беше влязъл с учениците Си в ладийката, но че учениците Му бяха тръгнали сами,
/Протестантски 1940/
На другия ден народът, който стоеше отвъд морето, видя, че там, освен един кораб, в който бяха влезли учениците Му, друг нямаше, и че Иисус не бе влизал в кораба с учениците Си, а учениците Му сами бяха отплували.
/Православен/
На утринта народът който стоеше отвъд морето, като виде че немаше друга ладия там, но само тая в която влезоха учениците му, и че Исус не влезе с учениците си в ладията, но учениците му сами тръгнаха;
/Цариградски/
The day following, when the people which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there, save that one whereinto his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone away alone;
/KJV/