за Христос

Йоан 6:1-14   

1 Нахранването на пет хиляди души
(Мат. 14:13-21; Марк 6:30-44; Лука 9:10-17)

След това Исус отиде на отсрещната страна на Галилейското, т. е. Тивериадското езеро.
2 И след Него вървеше едно голямо множество, защото гледаха знаменията, които вършеше с болните.
3 И Исус се изкачи на хълма и там седеше с учениците Си.
4 А наближаваше юдейският празник Пасха.
5 Исус, като вдигна очи и видя, че към Него идва голямо множество, каза на Филип: Откъде да купим хляб да ядат тези хора?
6 (А каза това, за да го изпита; защото Той самият знаеше какво ще направи.)
7 Филип Му отговори: За двеста динария хляб няма да им стигне, за да вземе всеки по малко.
8 Един от учениците Му, Андрей, брат на Симон Петър, Му каза:
9 Тук има едно момче, което има пет ечемичени хляба и две риби; но какво са те за толкова хора.
10 Исус каза: Накарайте хората да насядат. А на това място имаше много трева; и така, насядаха около пет хиляди мъже на брой.
11 И така, Исус взе хлябовете и като благодари, раздаде ги на седналите; така и от рибите, колкото искаха.
12 И като се наситиха, каза на учениците Си: Съберете останалите къшеи, за да не се изгуби нищо.
13 И така от петте ечемичени хляба събраха и напълниха дванадесет коша с къшеи, останали от тези, които бяха яли.
14 Тогава хората, като видяха знамението, което Той извърши, казаха: Наистина, Този е пророкът, Който трябва да дойде на света.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21