за Христос

Исус му отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство.

Слушай Йоан 3:3
Йоан 3:3

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 3:3

На пръв поглед изглежда, че отговорът на Господ Исус няма никаква връзка с току-що казаното от Никодим. Всъщност нашият Господ казва: „Никодиме, ти си дошъл при Мен, защото искаш да те науча на нещо; но това, от което ти действително имаш нужда, е да бъдеш роден отново. Това е мястото, откъдето трябва да започнеш. Трябва да бъдеш роден отгоре. Иначе никога няма да Видиш Божието царство.“

Господ започва това удивително обяснение с думите: „Истина, истина...“, което буквално значи „Амин, амин...“. Господ употребява тези думи винаги, когато иска да ни подготви за някоя важна истина.

Като юдеин, Никодим очаква да дойде Месия, Който да освободи Израел от римското владичество. По това време римската империя управлява целия тогавашен свят и юдеите трябва да се подчиняват на нейните закони и управление. Никодим мечтае за времето, когато Месията ще установи Своето царство на земята - когато израелският народ ще бъде пръв между всички народи; когато всички негови врагове ще бъдат победени. Господ обаче казва на Никодим, че за да влезе в това царство, човек трябва да се новороди. Точно както е необходимо човек веднъж да се роди, за да започне физически живот, също така е необходимо той да се роди повторно, за да започне небесен живот. (Изразът „да се роди отгоре“ означава също „да се роди отново“.) С други думи, в царството на Христос може да влезе само онзи, чийто живот е променен. Тъй като Неговото царство ще бъде праведно, поданиците Му също трябва да бъдат праведни. Христос няма да царува над народ, който продължава да върши грехове.

Други преводи на Йоан 3:3:

Исус отговори: Уверявам те: само този, който се роди отново, може да види Божието царство.
/Съвременен превод 2004/
Иисус в отговор му каза: Истина, истина ти казвам: ако не се роди някой отново #или: отгоре#, не може да види Божието царство.
/Верен 2002/
Исус му отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство.
/Библейско общество 2000/
Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре {Или: Изново.}*, не може да види Божието царство.
/Протестантски 1940/
Иисус му отговори и рече: истина, истина ти казвам: ако някой се не роди свише, не може да види царството Божие.
/Православен/
Отговори Исус и рече му: Истина, истина ти казвам: Ако се не роди некой изново, не може да види царството Божие.
/Цариградски/
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
/KJV/