за Христос

Йоан 3:22-36   

22 Последното свидетелство на Йоан Кръстител за Исус
След това Исус дойде с учениците Си в Юдейската земя и там се задържа с тях и кръщаваше.
23 Също и Йоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода; и хората идваха и се кръщаваха.
24 Понеже Йоан още не беше хвърлен в тъмница.
25 И така възникна спор между Йоановите ученици и един юдеин относно очистването.
26 И дойдоха при Йоан и му казаха: Учителю, Онзи, Който беше с теб отвъд Йордан, за Когото ти свидетелства, ето, Той кръщава и всички отиват при Него.
27 Йоан отговори: Човек не може да поеме върху себе си нищо, ако не му е дадено от небето.
28 Вие сами сте ми свидетели, че казах: Не съм аз Христос, но съм пратен пред Него.
29 Младоженецът е, който има невястата, а приятелят на младоженеца, който стои и го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца; и така тази моя радост е пълна.
30 Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам.
31 Онзи, Който идва отгоре, е над всички; който е от земята, земен е и земно говори. Който идва от небето, е над всички.
32 Каквото е видял и чул, за него свидетелства; но никой не приема свидетелството Му.
33 Който е приел Неговото свидетелство, е потвърдил с печата си, че Бог е истинен.
34 Защото Този, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи; понеже Той не Му дава Духа с мярка.
35 Отец обича Сина и е предал всичко в Неговата ръка.
36 Който вярва в Сина, има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21