за Христос

Йоан 3:1-21   

1 Беседата с Никодим
Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски първенец.
2 Той дойде при Исус през нощта и Му каза: Учителю, знаем, че си учител, дошъл от Бога; защото никой не може да върши тези знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.
3 Исус му отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство.
4 Никодим Му каза: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?
5 Исус отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.
6 Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.
7 Не се чуди, че ти казах: Трябва да се родите отново.
8 Вятърът духа където си иска и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и накъде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа.
9 Никодим Му отговори: Как може да стане това?
10 Исус му отговори: Ти си учител на Израел и не знаеш ли това?
11 Истина, истина ти казвам: Ние говорим това, което знаем, и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни.
12 Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните?
13 И никой не се е възкачил на небето освен Този, Който е слязъл от небето, т. е. Човешкият Син, Който е на небето.
14 И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син
15 и всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот.
16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
17 Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.
18 Който вярва в Него, не е осъден; който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.
19 И ето какво е осъждението: Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от Светлината, защото делата им бяха зли.
20 Понеже всеки, който върши зло, мрази Светлината и не отива към Светлината, да не би да се открият делата му;
21 но който постъпва според истината, отива към Светлината, за да станат явни делата му, понеже са извършени по Бога.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21