за Христос

Йоан 2:13-25   

13 Очистването на храма
(Мат. 21:12-13; Марк 11:15-17; Лука 19:45-46)

И като наближаваше Пасхата на юдеите, Исус отиде в Йерусалим.
14 И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби и тези, които седяха и обменяха пари;
15 и направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите на обменителите на пари и преобърна масите им;
16 а на тези, които продаваха гълъбите, каза: Вдигнете ги оттук; не правете Бащиния Ми дом дом на търговия.
17 Учениците Му си спомниха, че е писано: "Ревността за Твоя дом ще ме изяде."
18 По този повод юдеите се обърнаха към Него и Му казаха: Какво знамение ще ни покажеш, щом правиш това?
19 Исус им отговори: Разрушете този храм и за три дни ще го издигна.
20 Тогава юдеите казаха: Този храм е бил граден в продължение на четиридесет и шест години, а Ти за три дни ли ще го издигнеш?
21 Но Той говореше за храма на тялото Си.
22 И така, когато бе възкресен от мъртвите, учениците Му си спомниха, че беше казал това; и повярваха на Писанието и думите, които Исус беше говорил.
23 И когато беше в Йерусалим по времето на празника Пасха, мнозина повярваха в Неговото име, като виждаха знаменията, които вършеше.
24 Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всички човеци
25 и защото Той нямаше нужда някой да Му свидетелства за човека, понеже сам знаеше какво има у човека.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21