за Христос

Йоан 20:11-18   

11 Христос се явява на Мария Магдалена
(Мат. 28:9-10; Марк 16:9-11)

А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше; и така, както плачеше, надникна в гроба
12 и видя двама ангели в бели дрехи, седнали там, където беше лежало тялото на Исус, единият откъм главата и другият откъм краката.
13 И те я попитаха: Жено, защо плачеш? Отговори им: Защото са отнесли моя Господ и не знам къде са Го положили.
14 Като каза това, тя се обърна и видя Исус, че стои, но не позна, че беше Той.
15 Исус й каза: Жено, защо плачеш? Кого търсиш? Тя, като мислеше, че е градинарят, Му отговори: Господине, ако ти си Го изнесъл, кажи ми къде си Го положил и аз ще Го взема.
16 Исус й каза: Мария! Тя се обърна и Му каза на еврейски: Равуни! (Което значи "Учителю!".)
17 Исус й каза: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и им кажи: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.
18 Мария Магдалена дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че Той й казал това.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21