за Христос

Йоан 1:43-51   

43 На другия ден Исус реши да отиде в Галилея; и намери Филип и му каза: Ела след Мен.
44 А Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър.
45 Филип намери Натанаил и му каза: Намерихме Онзи, за Когото писа Моисей в закона и за Когото писаха пророците, Исус, Йосифовия син, Който е от Назарет.
46 Натанаил му каза: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му отвърна: Ела и виж.
47 Исус видя Натанаил да идва към Него и каза за него: Ето истински израелтянин, у когото няма лукавство.
48 Натанаил Го попита: Откъде ме познаваш? Исус му отговори: Преди да те повика Филип, те видях, когато беше под смокинята.
49 Натанаил му каза: Учителю, Ти си Божият Син, Ти си Израелевият Цар.
50 Исус му отговори: Понеже ти казах: Видях те под смокинята, затова ли вярваш? Повече от това ще видиш.
51 И му каза: Истина, истина ви казвам: Отсега ще виждате небето отворено и Божиите ангели да се възкачват и слизат над Човешкия Син.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21