за Христос

Йоан 1:19-34   

19 Свидетелството
(Мат. 3:1-17; Марк 1:1-11; Лука 3:1-22)

И това е свидетелството, което Йоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Йерусалим да го попитат: Ти кой си?
20 Той изповяда и не отрече, а изповяда: Не съм аз Христос.
21 И го попитаха: Тогава кой си ти? Илия ли си? Той каза: Не съм. Пророкът ли си? И отговори: Не съм.
22 Тогава му казаха: Кой си, за да дадем отговор на онези, които са ни пратили. Какво казваш за себе си?
23 Той каза: Аз съм "глас на един, който вика в пустинята:
Прав направете пътя за Господа", както каза пророк Исая.
24 А изпратените бяха от фарисеите.
25 И го попитаха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито Пророкът?
26 Йоан им отговори: Аз кръщавам с вода. Но сред вас стои Един, Когото вие не познавате.
27 Този, Който идва след мене, Който беше преди мене, на Когото аз не съм достоен да развържа ремъка на сандалите Му.
28 Това стана във Витания отвъд Йордан, където Йоан кръщаваше.
29 На следващия ден Йоан видя Исус, че идва към него, и каза: Ето Божия Агнец, Който поема греха на света!
30 Този е, за Когото казах: След мен идва Човек, Който стана по-горен от мене, защото е бил преди мен.
31 И аз не Го познавах; но дойдох и кръщавам с вода, за да бъде Той изявен на Израел.
32 И Йоан свидетелства, като каза: Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него.
33 И аз не Го познавах; но Онзи, Който ме прати да кръщавам с вода, Той ми каза: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е, Който кръщава със Святия Дух.
34 И видях и свидетелствам, че Този е Божият Син.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21