за Христос

Йоан 1:1-18   

1 Исус Христос - Светлината на света
В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог.
2 То в начало беше у Бога.
3 Всичко това стана чрез Него; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.
4 В Него беше животът и животът беше светлина на човеците.
5 И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я обхвана.
6 Йоан - предтеча на Спасителя
Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан.
7 Той дойде за свидетелство, да свидетелства за Светлината, за да повярват всички чрез него.
8 Той не беше светлината, но дойде да свидетелства за Светлината.
9 Бог се въплътява
Истинската Светлина, която осветява всеки човек, идваше на света.
10 Той беше в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна.
11 При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха.
12 А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т. е. на тези, които вярват в Неговото име;
13 които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога.
14 И Словото стана плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
15 Йоан свидетелства за Него и казваше със силен глас: Ето Този, за Когото говорих: Този, Който идва след мене, стана по-горен от мене, понеже е бил преди мене.
16 Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат;
17 понеже законът беше даден чрез Моисей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос.
18 Никой никога не е видял Бога; Единородният Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21