за Христос

Тогава поведоха Исус от Каяфа в преторията; а беше рано. Но самите те не влязоха в преторията, за да не се осквернят и така да могат да ядат пасхата.

Слушай Йоан 18:28
Йоан 18:28

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 18:28

Религиозният процес завършва, но скоро след него започва гражданският процес. Мястото, където се развива това събитие, е съдебната зала или преторията на управителя. Юдеите не искат да влязат в преторията на един езичник, защото смятат, че ще се осквернят и че поради тази причина няма да могат да ядат пасхата. Изглежда, че мисълта за заговора против живота на Божия Син изобщо не ги вълнува. За тях влизането в един езичнически дом е цяла трагедия, но убийството - някаква дреболия. Августин възкликва следното:

„О, нечестива слепота! Тези хора смятат, че ще се омърсят, като влязат в едно жилище, което не е тяхно, и че ще останат неосквернени от престъпление, което е вътре в тях. Те се боят, че ще се осквернят от преторията на един чужд за тях съдия и че ще останат чисти от проливането на кръвта на един невинен брат.

А Хол изразява отношението си така:

„Горко на вас, свещеници, книжници, старейшини, лицемери! Нима има по-мръсен покрив от вашите собствени гърди? Не стените на преторията на Пилат, а вашите собствени сърца са нечисти. Не е ли убийството ваша поръчка и не е ли заразата вътре във вас? Бог ще ви смаже вас, стени варосат! Вас, които копнеете да се изцапате с Божията кръв! Вас, които се боите да не се оскверните от допира с преторията на Пилат! Вас, чиито гърла се задавиха от такова дребно нещо, макар че можеха да поглъщат огромни камили от злина! Излезте от Ерусалим, вие, лъжливи невярващи - за да не се оскверните! Пилат има много по-голямо основание от вас да се бои за стените си да не се осквернят от присъствието на такива гигантски чудовища на нечестието.“

И Пул отбелязва: „Няма нищо по-често срещано от хора - фанатици по отношение на религиозните ритуали, които са изключително небрежни по отношение на морала.“ Думите „та да не могат да ядат пасхата“ вероятно означават, че те няма да могат да участват в празника, който идва след Пасхата, защото самата Пасха бе чествана предишната вечер.

Други преводи на Йоан 18:28:

Тогава заведоха Исус от къщата на Каяфа в двореца на управителя. Беше рано сутринта. Юдеите там не искаха да влязат вътре, за да не се осквернят ритуално, иначе нямаше да могат да ядат пасхалната храна.
/Съвременен превод 2004/
Тогава поведоха Иисус от Каяфа в преторията; а беше рано. Но те самите не влязоха в преторията, за да не се осквернят, за да могат да ядат пасхата.
/Верен 2002/
Тогава поведоха Исус от Каяфа в преторията; а беше рано. Но самите те не влязоха в преторията, за да не се осквернят, за да могат да ядат пасхата.
/Библейско общество 2000/
Тогава поведоха Исуса от Каиафа в преторията; а беше рано. Но сами те не влязоха в преторията, за да се не осквернят, та да могат да ядат пасхата.
/Протестантски 1940/
Поведоха Иисуса от Каиафа в преторията. Беше заран; и те не влязоха в преторията, за да се не осквернят, та да могат да ядат пасхата.
/Православен/
Тогаз заведоха Исуса от Каиафа в преторията; а беше сутрина, и те не влезоха в преторията, да се не осквернят, но да ядат пасхата.
/Цариградски/
Then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment: and it was early; and they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled; but that they might eat the passover.
/KJV/