за Христос

Йоан 18:13-27   

13 Съдът пред първосвещениците. Отричането на Петър
(Мат. 26:57-75; Марк 14:53-72; Лука 22:54-62)

И Го заведоха първо при Анна; защото той беше тъст на Каяфа, който беше първосвещеник през тази година.
14 А Каяфа беше онзи, който беше съветвал юдеите, че е по-добре един човек да загине за народа.
15 И след Исус вървяха Симон Петър и един друг ученик; и този ученик, като беше познат на първосвещеника, влезе с Исус в двора на първосвещеника.
16 А Петър стоеше вън до вратата; и така, другият ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе и говори с жената, поставена при входа, и въведе Петър.
17 И слугинята при входа каза на Петър: И ти ли си от учениците на Този Човек? Той каза: Не съм.
18 Исус Христос на съд пред Пилат
(Мат. 27:1-26; Марк 15:1-15; Лука 23:1-25)

А слугите и служителите бяха запалили огън, защото беше студено, и стояха и се грееха; и Петър стоеше с тях и се грееше.
19 А първосвещеникът попита Исус за учениците Му и за учението Му.
20 Исус му отговори: Аз говорих открито на света, винаги поучавах в синагогите и в храма, където всички юдеи се събират, и нищо не съм говорил скришом.
21 Защо питаш Мене? Питай онези, които са Ме слушали, какво съм им говорил; ето, те знаят какво съм казал.
22 Когато каза това, един от служителите, който стоеше наблизо, удари плесница на Исус и каза: Така ли отговаряш на първосвещеника?
23 Исус му отговори: Ако съм казал нещо зло, посочи злото; но ако е добро, защо ме биеш?
24 Тогава Анна Го прати вързан при първосвещеника Каяфа.
25 А Симон Петър стоеше и се грееше; и го попитаха: Не си ли и ти от Неговите ученици? Той отрече, като каза: Не съм.
26 Един от слугите на първосвещеника, сродник на онзи, на когото Петър отсече ухото, каза: Нали те видях в градината с Него?
27 И Петър пак се отрече; и на часа пропя петел.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21