за Христос

Залавянето на Исус Христос
(Мат. 26:47-56; Марк 14:43-50; Лука 22:47-53)

Като изрече това, Исус излезе с учениците Си отвъд потока Кедрон, където имаше градина, в която влезе Той и учениците Му.

Слушай Йоан 18:1
Йоан 18:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 18:1

Събитията от 13 до 17 глава стават в Ерусалим. Сега Исус напуска града и тръгва на изток по посока на Елеонския хълм; пресича потока Кедрон и стига до Гетсиманската градина, която се намира на западния склон на Елеонския хълм.

Други преводи на Йоан 18:1:

След като се помоли, Исус излезе заедно с учениците си и отиде на другия край на долината Кедрон. Там имаше градина, в която той и учениците му влязоха.
/Съвременен превод 2004/
Като каза това, Иисус излезе с учениците Си отвъд потока Кедрон, където имаше градина, в която влезе Той и учениците Му.
/Верен 2002/
Като каза това, Исус излезе с учениците Си от другата страна на потока Кедрон, където имаше градина, в която влезе Той и учениците Му.
/Библейско общество 2000/
Като изговори това, Исус излезе с учениците Си отвъд потока Кедрон, гдето имаше градина, в която влезе Той и учениците Му.
/Протестантски 1940/
Като каза това Иисус, излезе с учениците Си отвъд потока Кедрон, дето имаше градина, в която влезе Сам Той и учениците Му.
/Православен/
Това като рече Исус, излезе с учениците си отвъд потока Кедрон дето имаше градина, в която влезе той и учениците му.
/Цариградски/
When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples over the brook Cedron, where was a garden, into the which he entered, and his disciples.
/KJV/