за Христос

Йоан 18   

1 Залавянето на Исус Христос
(Мат. 26:47-56; Марк 14:43-50; Лука 22:47-53)

Като изрече това, Исус излезе с учениците Си отвъд потока Кедрон, където имаше градина, в която влезе Той и учениците Му.
2 А и Юда, който Го предаваше, знаеше това място; защото Исус често се събираше там с учениците Си.
3 И така, Юда, като взе една дружина войници и служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери, факли и оръжия.
4 А Исус, като знаеше всичко, което щеше да Го сполети, излезе и им каза: Кого търсите?
5 Отговориха му: Исус Назарянина. Исус им каза: Аз съм. С тях стоеше и Юда, който Го предаваше.
6 И когато им каза: Аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята.
7 Пак ги попита: Кого търсите? А те казаха: Исус Назарянина.
8 Исус отговори: Казах ви, че съм Аз. И така, ако търсите Мен, оставете тези да си отидат;
9 за да се изпълни словото, изречено от Него: От тези, които си Ми дал, нито един не изгубих.
10 А Симон Петър, който имаше меч, измъкна го, удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо; а името на слугата беше Малх.
11 Тогава Исус каза на Петър: Сложи меча в ножницата. Чашата, която ми даде Отец, да не я ли пия?
12 И така, дружината, хилядникът и юдейските служители хванаха Исус и Го вързаха.
13 Съдът пред първосвещениците. Отричането на Петър
(Мат. 26:57-75; Марк 14:53-72; Лука 22:54-62)

И Го заведоха първо при Анна; защото той беше тъст на Каяфа, който беше първосвещеник през тази година.
14 А Каяфа беше онзи, който беше съветвал юдеите, че е по-добре един човек да загине за народа.
15 И след Исус вървяха Симон Петър и един друг ученик; и този ученик, като беше познат на първосвещеника, влезе с Исус в двора на първосвещеника.
16 А Петър стоеше вън до вратата; и така, другият ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе и говори с жената, поставена при входа, и въведе Петър.
17 И слугинята при входа каза на Петър: И ти ли си от учениците на Този Човек? Той каза: Не съм.
18 Исус Христос на съд пред Пилат
(Мат. 27:1-26; Марк 15:1-15; Лука 23:1-25)

А слугите и служителите бяха запалили огън, защото беше студено, и стояха и се грееха; и Петър стоеше с тях и се грееше.
19 А първосвещеникът попита Исус за учениците Му и за учението Му.
20 Исус му отговори: Аз говорих открито на света, винаги поучавах в синагогите и в храма, където всички юдеи се събират, и нищо не съм говорил скришом.
21 Защо питаш Мене? Питай онези, които са Ме слушали, какво съм им говорил; ето, те знаят какво съм казал.
22 Когато каза това, един от служителите, който стоеше наблизо, удари плесница на Исус и каза: Така ли отговаряш на първосвещеника?
23 Исус му отговори: Ако съм казал нещо зло, посочи злото; но ако е добро, защо ме биеш?
24 Тогава Анна Го прати вързан при първосвещеника Каяфа.
25 А Симон Петър стоеше и се грееше; и го попитаха: Не си ли и ти от Неговите ученици? Той отрече, като каза: Не съм.
26 Един от слугите на първосвещеника, сродник на онзи, на когото Петър отсече ухото, каза: Нали те видях в градината с Него?
27 И Петър пак се отрече; и на часа пропя петел.
28 Тогава поведоха Исус от Каяфа в преторията; а беше рано. Но самите те не влязоха в преторията, за да не се осквернят и така да могат да ядат пасхата.
29 Затова Пилат излезе при тях и попита: В какво обвинявате Този Човек?
30 Те му отговориха: Ако Той не беше злодей, нямаше да ти Го предадем.
31 А Пилат им каза: Вземете Го вие и Го съдете според вашия закон. Юдеите му казаха: На нас не е позволено да погубваме никого;
32 за да се изпълни словото, което изрече Исус, като посочваше с каква смърт ще умре.
33 И така, Пилат пак влезе в преторията, повика Исус и Го попита: Ти Юдейският Цар ли си?
34 Исус отговори: От себе си ли казваш това или други са ти говорили за Мене?
35 Пилат отговори: Че аз юдеин ли съм? Твоят народ и главните свещеници Те предадоха на мене. Какво си направил?
36 Исус отговори: Моето царство не е от този свят; ако царството Ми беше от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. Но сега царството Ми не е оттук.
37 Затова Пилат Му каза: Тогава Ти цар ли си? Исус отговори: Ти сам казваш, че съм цар. Аз затова се родих и затова дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.
38 Пилат Му каза: Що е истина? И като каза това, пак излезе при юдеите и им заяви: Аз не намирам никаква вина у Него.
39 Но при вас има обичай да ви пускам по един на Пасхата; и така, желаете ли да ви пусна Юдейския Цар?
40 Тогава те пак закрещяха и казваха: Не Този, но Варава. А Варава беше разбойник.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21