за Христос

Йоан 17:2,3,9,11,13,15,17,19,20,21,22,24,26   

2 както си Му дал власт над всяко създание да даде вечен живот на всички, които си Му дал.
3 А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил.
9 Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тези, които си Ми дал, защото са Твои.
11 Не съм вече на света, а тези са на света; и Аз идвам при Теб, Отче святи; опази в името Си тези, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние едно.
13 А сега идвам при Тебе; но докато съм още на света, казвам това, за да имат Моята радост пълна в себе си.
15 Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия.
17 Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.
19 и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.
20 И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение,
21 да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мен и Аз в Тебе, така и те да бъдат в Нас едно, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.
22 И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно;
24 Отче, желая където съм Аз, да бъдат с Мен и тези, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.
26 И им изявих Твоето име и ще им го изявя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях и Аз в тях.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21