за Христос

Исус предсказва отричането на Петър
(Мат. 26:31-35; Марк 14:27-31; Лука 22:31-34)

Симон Петър Му каза: Господи, къде отиваш? Исус отговори: Където Аз отивам, ти сега не можеш да дойдеш, но по-късно ще дойдеш.

Слушай Йоан 13:36
Йоан 13:36

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:36

Симон Петър не разбира, че Исус говори за Собствената Си смърт. Той мисли, че Исус заминава на някакво земно пътешествие и не разбира защо не може да Го последва. Господ обяснява, че Петър не може да Го последва сега, но че ще Го последва по-късно - когато умре.

Други преводи на Йоан 13:36:

Симон Петър го попита: Господи, къде отиваш?
Исус отговори: Там, където отивам, ти не можеш да ме последваш сега, но по-късно ще дойдеш.
/Съвременен превод 2004/
Симон Петър Му каза: Господи, къде отиваш? Иисус отговори: Където отивам Аз, ти не можеш сега да Ме последваш, но ще Ме последваш после.
/Верен 2002/
Симон Петър Го попита: Господи, къде отиваш? Исус отговори: Където Аз отивам, ти сега не можеш да дойдеш, но по-късно ще дойдеш.
/Библейско общество 2000/
Симон Петър Му казва: Господи, къде отиваш? Исус отговори: Където отивам не можеш сега да дойдеш след Мене, но после ще дойдеш.
/Протестантски 1940/
Симон Петър Му рече: Господи, къде отиваш? Иисус му отговори: където Аз отивам, ти не можеш да дойдеш подире Ми сега, а сетне ще Ме последваш.
/Православен/
Казва му Симон Петър: Господи, къде отхождаш? Отговори му Исус: Където отивам не можеш сега да дойдеш след мене, но подир ще ме последваш.
/Цариградски/
Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now; but thou shalt follow me afterwards.
/KJV/