за Христос

Йоан 13:21-35   

21 Исус предсказва, че ще бъде предаден
(Мат. 26:20-25; Марк 14:17-21; Лука 22:21-23)

Като каза това, Исус се развълнува в духа Си и засвидетелства: Истина, истина ви казвам, един от вас ще Ме предаде.
22 Учениците се спогледаха помежду си, като недоумяваха за кого говори.
23 А на трапезата един от учениците, когото Исус обичаше, се беше облегнал на скута на Исус.
24 Затова Симон Петър му кимна и му каза: Кажи ни за кого говори.
25 А той, както се беше облегнал на скута на Исус, се обърна и Му каза: Господи, кой е той?
26 Исус отговори: Той е онзи, за когото ще натопя залъка и ще му го дам. И така, като натопи залъка, взе и го подаде на Юда Симонов Искариотски.
27 И тогава, след залъка, Сатана влезе в него. Тогава Исус му каза: Каквото вършиш, върши го по-скоро.
28 А никой от седящите на трапезата не разбра защо му каза това;
29 защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата, че Исус му казва: Купи каквото ни трябва за празника, или: Дай нещо на сиромасите.
30 И така, като прие залъка, Юда веднага излезе; а беше нощ.
31 Новата заповед за любовта
А когато излезе, Исус каза: Сега се прослави Човешкият Син и Бог се прослави в Него;
32 и Бог ще Го прослави в Себе Си, и скоро ще Го прослави.
33 Дечица, още малко съм с вас. Ще Ме търсите и както казах на юдеите, така и на вас казвам сега - където отивам Аз, вие не можете да дойдете.
34 Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг.
35 По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21