за Христос

Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил.

Слушай Йоан 13:16
Йоан 13:16

Препратки:

Други преводи на Йоан 13:16:

Уверявам ви: слугата не стои по-високо от своя господар, нито пратеникът е по-велик от този, който го изпраща.
/Съвременен превод 2004/
Истина, истина ви казвам: слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил.
/Верен 2002/
Истина, истина ви казвам, слугата не е над господаря си, нито пратеникът е над онзи, който го е изпратил.
/Библейско общество 2000/
Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил.
/Протестантски 1940/
Истина, истина ви казвам: няма слуга по-горен от господаря си, нито пратеник по-горен от оногова, който го е пратил.
/Православен/
Истина, истина ви казвам: Никой раб не е по-горен от господаря си; нито посланник е по-горен от оногоз който го е изпратил.
/Цариградски/
Verily, verily, I say unto you, The servant is not greater than his lord; neither he that is sent greater than he that sent him.
/KJV/