за Христос

Йоан 13:1-20   

1 Тайната вечеря
(Мат. 26:17-30; Марк 14:12-26; Лука 22:7-23)

А преди празника Пасха Исус, като знаеше, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби.
2 И когато беше готова вечерята, като дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да Го предаде,
3 Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете Му и че от Бога е излязъл и при Бога отива,
4 стана от вечерята, свали горните Си дрехи, взе престилка и я препаса.
5 После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан.
6 И когато стигна до Симон Петър, той каза: Господи, Ти ли ще ми умиеш краката?
7 Исус му отговори: Това, което Аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще разбереш.
8 Петър Му каза: Ти няма да умиеш краката ми вовеки. Исус му отговори: Ако не те умия, нямаш дял с Мене.
9 Симон Петър каза: Господи, не само краката ми, но и ръцете ми и главата ми.
10 Исус му каза: Който се е окъпал, няма нужда да умие друго освен краката си, а целият е чист; и вие сте чисти, но не всички.
11 Защото Той знаеше кой щеше да Го предаде; затова и каза: Не всички сте чисти.
12 А като уми краката им и си взе горните дрехи, седна пак и им каза: Знаете ли какво направих?
13 Вие Ме наричате Учител и Господ; и право казвате, защото съм такъв.
14 И така, ако Аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката.
15 Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас.
16 Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил.
17 Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате.
18 Не говоря за всички вас; Аз зная кои съм избрал; но това стана, за да се изпълни писаното: "Който яде хляба Ми, той вдигна своята пета против Мен."
19 Отсега ви казвам това нещо, преди да е станало, та когато стане, да повярвате, че Аз съм Този, за Когото ви говорих.
20 Истина, истина ви казвам: Който приеме онзи, когото Аз пращам, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21