за Христос

Йоан 13   

1 Тайната вечеря
(Мат. 26:17-30; Марк 14:12-26; Лука 22:7-23)

А преди празника Пасха Исус, като знаеше, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби.
2 И когато беше готова вечерята, като дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да Го предаде,
3 Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете Му и че от Бога е излязъл и при Бога отива,
4 стана от вечерята, свали горните Си дрехи, взе престилка и я препаса.
5 После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан.
6 И когато стигна до Симон Петър, той каза: Господи, Ти ли ще ми умиеш краката?
7 Исус му отговори: Това, което Аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще разбереш.
8 Петър Му каза: Ти няма да умиеш краката ми вовеки. Исус му отговори: Ако не те умия, нямаш дял с Мене.
9 Симон Петър каза: Господи, не само краката ми, но и ръцете ми и главата ми.
10 Исус му каза: Който се е окъпал, няма нужда да умие друго освен краката си, а целият е чист; и вие сте чисти, но не всички.
11 Защото Той знаеше кой щеше да Го предаде; затова и каза: Не всички сте чисти.
12 А като уми краката им и си взе горните дрехи, седна пак и им каза: Знаете ли какво направих?
13 Вие Ме наричате Учител и Господ; и право казвате, защото съм такъв.
14 И така, ако Аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката.
15 Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас.
16 Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил.
17 Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате.
18 Не говоря за всички вас; Аз зная кои съм избрал; но това стана, за да се изпълни писаното: "Който яде хляба Ми, той вдигна своята пета против Мен."
19 Отсега ви казвам това нещо, преди да е станало, та когато стане, да повярвате, че Аз съм Този, за Когото ви говорих.
20 Истина, истина ви казвам: Който приеме онзи, когото Аз пращам, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил.
21 Исус предсказва, че ще бъде предаден
(Мат. 26:20-25; Марк 14:17-21; Лука 22:21-23)

Като каза това, Исус се развълнува в духа Си и засвидетелства: Истина, истина ви казвам, един от вас ще Ме предаде.
22 Учениците се спогледаха помежду си, като недоумяваха за кого говори.
23 А на трапезата един от учениците, когото Исус обичаше, се беше облегнал на скута на Исус.
24 Затова Симон Петър му кимна и му каза: Кажи ни за кого говори.
25 А той, както се беше облегнал на скута на Исус, се обърна и Му каза: Господи, кой е той?
26 Исус отговори: Той е онзи, за когото ще натопя залъка и ще му го дам. И така, като натопи залъка, взе и го подаде на Юда Симонов Искариотски.
27 И тогава, след залъка, Сатана влезе в него. Тогава Исус му каза: Каквото вършиш, върши го по-скоро.
28 А никой от седящите на трапезата не разбра защо му каза това;
29 защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата, че Исус му казва: Купи каквото ни трябва за празника, или: Дай нещо на сиромасите.
30 И така, като прие залъка, Юда веднага излезе; а беше нощ.
31 Новата заповед за любовта
А когато излезе, Исус каза: Сега се прослави Човешкият Син и Бог се прослави в Него;
32 и Бог ще Го прослави в Себе Си, и скоро ще Го прослави.
33 Дечица, още малко съм с вас. Ще Ме търсите и както казах на юдеите, така и на вас казвам сега - където отивам Аз, вие не можете да дойдете.
34 Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг.
35 По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.
36 Исус предсказва отричането на Петър
(Мат. 26:31-35; Марк 14:27-31; Лука 22:31-34)

Симон Петър Му каза: Господи, къде отиваш? Исус отговори: Където Аз отивам, ти сега не можеш да дойдеш, но по-късно ще дойдеш.
37 Петър Му каза: Господи, защо да не мога да Те последвам сега? Живота си ще дам за Теб.
38 Исус отговори: Живота си ли ще дадеш за Мен? Истина, истина ти казвам: Петелът няма да е пропял, преди да си се отрекъл три пъти от Мене.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21