за Христос

Йоан 12:37-50   

37 Но независимо че беше извършил толкова знамения пред тях, те пак не вярваха в Него;
38 за да се изпълни изреченото от пророк Исая, който каза:
"Господи, кой е повярвал в известеното от нас?
И мишцата Господня на кого се е открила?"
39 Те затова не можеха да вярват, защото Исая също е казал:
40 "Ослепил е очите им и закоравил сърцата им,
да не би с очи да видят и със сърца да разберат,
за да се обърнат и да ги изцеля."
41 Това каза Исая, защото видя славата Му и говори за Него.
42 Но пак мнозина от първенците повярваха в Него; но заради фарисеите не Го изповядаха, за да не бъдат отлъчени от синагогата;
43 защото обикнаха повече похвалата от човеците, отколкото похвалата от Бога.
44 А Исус издигна глас и каза: Който вярва в Мене, не в Мене вярва, но в Онзи, Който Ме е пратил.
45 И който гледа Мене, гледа Онзи, Който Ме е пратил.
46 Аз дойдох като Светлина в света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мен,
47 и ако някой чуе думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не дойдох да съдя света, но да спася света.
48 Който Ме отхвърля и не приема думите Ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден.
49 Защото Аз не говорих от Себе Си; но Отец, Който Ме изпрати, Той Ми даде заповед какво да кажа и какво да говоря.
50 И зная, че онова, което Той заповядва, е вечен живот. И така, това, което говоря, говоря го така, както Ми е казал Отец.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21