за Христос

Йоан 12:20-36   

20 Елините искат да видят Исус Христос
А между онези, които дойдоха на поклонение на празника, имаше и някои гърци.
21 Те отидоха при Филип, който беше от Витсаида Галилейска, и го помолиха с думите: Господине, искаме да видим Исус.
22 Филип отиде и каза на Андрей, а Андрей и Филип отидоха и казаха на Исус.
23 А Исус им отговори: Дойде часът да се прослави Човешкият Син.
24 Истина, истина ви казвам: Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава само; но ако умре, дава много плод.
25 Който обича живота си, ще го изгуби; а който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот.
26 Ако някой служи на Мене, нека Ме последва; и където съм Аз, там ще бъде и служителят Ми; който служи на Мене, него ще почете Моят Отец.
27 Исус Христос говори за Своята смърт
Сега душата Ми е развълнувана; и какво да кажа? Отче, избави Ме от този час. Но за това дойдох на този час.
28 Отче, прослави името Си! Тогава дойде глас от небето: Прославих Го и отново ще Го прославя.
29 Тогава множеството, което стоеше там, като чу гласа, каза: Гръм е. А други казаха: Ангел Му говори.
30 Исус отговори: Този глас не дойде заради Мен, а заради вас.
31 Сега е съд на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън.
32 И когато Аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при Себе Си.
33 А като каза това, Той посочи от каква смърт щеше да умре.
34 Тогава множеството Му отговори: Ние сме чули от закона, че Христос пребъдва до века. Защо тогава Ти казваш, че Човешкият Син трябва да бъде издигнат? Кой е Този Човешки Син?
35 Тогава Исус им каза: Още малко Светлината е между вас. Ходете, докато имате Светлината, за да не ви настигне тъмнината. Който ходи в тъмнината, не знае къде отива.
36 Докато имате Светлината, вярвайте в Светлината, за да станете синове на Светлината. Това изговори Исус, отиде си и се скри от тях.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21