за Христос

Йоан 12:12-19   

12 Тържественото влизане в Йерусалим
(Мат. 21:1-11; Марк 11:1-11; Лука 19:28-44)

На следващия ден едно голямо множество, което беше дошло на празника, като чуха, че Исус пристига в Йерусалим,
13 взеха палмови клони и излязоха да Го посрещнат, като викаха: Осанна! Благословен, Който идва в Господнето име, Израелевият Цар!
14 А Исус, като намери едно осле, възседна го, според както е писано:
15 "Не бой се, дъще Сионова.
Ето, твоят Цар иде,
възседнал осле."
16 Учениците Му отначало не разбраха това. А когато Исус се прослави, тогава си спомниха, че това беше писано за Него и че това направиха за Него.
17 А множеството, което беше с Него, когато повика Лазар от гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелстваше за това чудо.
18 По същата причина Го посрещна и народът, защото чуха, че извършил това знамение.
19 Затова фарисеите си говореха помежду си: Вижте, че нищо не постигаме! Ето, светът отиде след Него.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21