за Христос

Йоан 12:1-11   

1 Помазването на Исус Христос във Витания
(мат. 26:6-13; Марк 14:3-9)

А шест дни преди Пасха Исус дойде във Витания, където беше Лазар, когото Той възкреси от мъртвите.
2 Там му приготвиха вечеря и Марта прислужваше; а Лазар беше един от тези, които седяха с Него на трапезата.
3 Тогава Мария, като взе един литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исус и с косата си ги избърса, и къщата се изпълни с аромат от мирото.
4 Но един от учениците Му, Юда Искариотски, който щеше да Го предаде, каза:
5 Защо не се продаде това миро за триста динария, за да се раздадат на сиромасите?
6 А това каза, не защото го беше грижа за сиромасите, а защото беше крадец и като държеше касата, вземаше от това, което пускаха в нея.
7 Тогава Исус каза: Оставете я; понеже го е запазила за деня на погребението Ми.
8 Сиромасите винаги се намират между вас, но Аз не съм всякога между вас.
9 А голямо множество от юдеите узнаха, че е там; и дойдоха, не само заради Исус, но за да видят и Лазар, когото Той възкреси от мъртвите.
10 А главните свещеници се наговориха да убият и Лазар,
11 защото поради него много юдеи се отдръпнаха от тях и вярваха в Исус.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21