за Христос

Йоан 11:1-46   

1 Възкресението на Лазар
Един човек на име Лазар, от Витания, от селото на Мария и на сестра й Марта, беше болен.
2 А Мария, чийто брат Лазар беше болен, беше онази, която помаза Господа с миро и избърса нозете Му с косата си.
3 И така, сестрите пратиха до Исус да Му кажат: Господи, ето този, когото обичаш, е болен.
4 А Исус, като чу това, каза: Тази болест не е за умиране, но е за Божията слава, за да се прослави Божият Син чрез нея.
5 А Исус обичаше Марта и сестра й, и Лазар.
6 След като чу, че бил болен, остана два дни на мястото, където се намираше.
7 А след това каза на учениците: Да отидем пак в Юдея.
8 Учениците Му казаха: Учителю, току-що юдеите искаха да Те убият с камъни и пак ли там отиваш?
9 Исус отговори: Нали има дванадесет часа в деня? Ако някой ходи през деня, не се препъва, защото вижда светлината на този свят.
10 Но ако някой ходи през нощта, препъва се, защото светлината не е в него.
11 Това изговори и след това им каза: Нашият приятел Лазар заспа, но Аз отивам да го събудя.
12 Тогава учениците Му казаха: Господи, ако е заспал, ще оздравее.
13 Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислеха, че говори за потъване в сън.
14 Тогава Исус им каза ясно: Лазар умря.
15 Но се радвам за вас, че не бяхте там, за да повярвате; но нека да отидем при него.
16 Тогава Тома, наречен Близнак, каза на другите ученици: Да отидем и ние, за да умрем с Него.
17 И така, като дойде, Исус научи, че Лазар беше вече от четири дни в гроба.
18 А Витания беше близо до Йерусалим, на около петнадесет стадия;
19 и много от юдеите бяха при Марта и Мария, за да ги утешават за смъртта на брат им.
20 А Марта, като чу, че идва Исус, отиде да Го посрещне; а Мария остана в къщи.
21 Тогава Марта каза на Исус: Господи, ако Ти беше тук, брат ми нямаше да умре.
22 Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще Ти даде.
23 Исус й каза: Брат ти ще възкръсне.
24 Марта Му каза: Зная, че ще възкръсне при възкресението в последния ден.
25 Исус й каза: Аз съм възкресението и животът. Който вярва в Мене, макар и да умре, ще живее.
26 Никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли в това?
27 Тя Му отговори: Да, Господи, вярвам, че Ти си Христос, Божият Син, Който идва в света.
28 И като каза това, отиде и скришом повика сестра си Мария, като й каза: Учителят е дошъл и те вика.
29 И тя, щом чу това, стана бързо и отиде при Него.
30 Исус още не беше дошъл в селото, а стоеше на мястото, където Го посрещна Марта.
31 А юдеите, които бяха с Мария в къщи и я утешаваха, като видяха, че тя стана бързо и излезе, отидоха след нея, като мислеха, че отива на гроба да плаче там.
32 И така, Мария, като стигна там, където беше Исус, и Го видя, падна пред нозете Му и Му каза: Господи, ако Ти беше тук, брат ми нямаше да умре.
33 Исус, като я видя, че плаче и че юдеите, които я придружаваха, също плачат, се потресе в духа Си и се смути.
34 И попита: Къде го положихте? Казаха Му: Господи, ела и виж.
35 Исус се просълзи.
36 Затова юдеите си казаха: Виж колко го е обичал!
37 А някои от тях казаха: Не можеше ли Този, Който отвори очите на слепеца, да направи така, че и Лазар да не умре?
38 А Исус, все още натъжен в Себе Си, дойде на гроба. Това беше пещера и на нея беше привален камък.
39 Исус каза: Отвалете камъка. Марта, сестрата на умрелия, Му каза: Господи, смърди вече, защото от четири дни е в гроба.
40 Исус й каза: Не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава?
41 И така, отместиха камъка. А Исус повдигна очи нагоре и каза: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша.
42 Аз знаех, че Ти винаги Ме слушаш; но това казах заради хората, които стоят наоколо, за да повярват, че Ти си Ме пратил.
43 Като изрече това, извика със силен глас: Лазаре, излез навън!
44 Умрелият излезе, с ръце и крака повити в саван и лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза: Разповийте го и го оставете да си отиде.
45 Заговорът за убийството на Исус Христос
(Мат. 26:1-5; Марк 14:1-2; Лука 22:1-2)

Тогава много от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това, което направи Исус, повярваха в Него.
46 А някои от тях отидоха при фарисеите и им казаха какво бе извършил Исус.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21