за Христос

Йоан 10:22-42   

22 Исус - Божий Син
И настъпи в Йерусалим празникът на освещението на храма. Беше зима;
23 и Исус ходеше в Соломоновия притвор на храма.
24 Тогава юдеите Го наобиколиха и Му казаха: Докога ще ни държиш в неведение? Ако Ти си Христос, кажи ни ясно.
25 Исус им отговори: Казах ви и не вярвате. Делата, които върша в името на Своя Отец, те свидетелстват за Мене.
26 Но вие не вярвате, защото не сте от Моите овце.
27 Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват.
28 И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката Ми.
29 Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.
30 Аз и Отец сме едно.
31 Юдеите пак взеха камъни, за да Го убият.
32 Исус им отговори: Много добри дела ви показах от Отца; за кое от тези дела искате да Ме убиете с камъни?
33 Юдеите Му отговориха: Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, Който си човек, правиш Себе Си Бог.
34 Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: "Аз казах, богове сте вие"?
35 Ако са наречени богове онези, към които дойде Божието слово, а Писанието не може да се наруши,
36 то на Този ли, Когото Бог освети и прати на света, казвате: Богохулстваш; защото казах: Аз съм Божий Син?
37 Ако не върша делата на Своя Отец, не Ми вярвайте;
38 но ако ги върша, дори да не вярвате на Мене, вярвайте на делата, за да познаете и разберете, че Отец е в Мен и Аз в Отца.
39 Пак искаха да Го хванат, но Той се изплъзна от ръцете им.
40 И отиде отвъд Йордан, на мястото, където Йоан по-рано кръщаваше, и остана там.
41 И мнозина дойдоха при него; и казаха: Йоан не извърши никое знамение; но всичко, което каза Йоан за Този, беше истина.
42 И там мнозина повярваха в Него.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21