за Христос

Йоан 10   

1 Исус Христос - добрият Пастир
Истина, истина ви казвам: Който не влиза през вратата на кошарата на овцете, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник.
2 А който влиза през вратата, е овчар на овцете.
3 Пазачът му отваря; и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име и ги извежда.
4 Когато е извел всички свои, той върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му.
5 А след чужд човек няма да вървят, но ще побегнат от него, защото не познават гласа на чуждите.
6 Тази притча им каза Исус; но те не разбраха какво им говореше.
7 Тогава Исус пак каза: Истина, истина ви казвам: Аз съм вратата на овцете.
8 Всички, които са дошли преди Мене, са крадци и разбойници; но овцете не ги послушаха.
9 Аз съм вратата; ако някой влезе през Мене, ще бъде спасен и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.
10 Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.
11 Аз съм добрият Пастир; добрият пастир дава живота си за овцете.
12 Който е наемник, а не овчар и не е стопанин на овцете, като вижда, че иде вълкът, оставя овцете и бяга; а вълкът ги разграбва и разпръсва.
13 Той бяга, защото е наемник и не го е грижа за овцете.
14 Аз съм добрият Пастир. Аз познавам Своите овце и Моите Ме познават,
15 както Отец познава Мен и Аз познавам Отца. Аз давам живота Си за овцете.
16 И други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат едно стадо с един пастир.
17 Затова Отец Ме обича, защото Аз давам живота Си, за да го взема отново.
18 Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам и имам право пак да го взема. Тази заповед получих от Своя Отец.
19 Поради тези думи пак възникна раздор между юдеите.
20 Мнозина от тях казваха: Бяс има и е луд; защо Го слушате?
21 Други казваха: Тези думи не са на човек, обладан от бяс. Може ли зъл дух да отваря очи на слепи?
22 Исус - Божий Син
И настъпи в Йерусалим празникът на освещението на храма. Беше зима;
23 и Исус ходеше в Соломоновия притвор на храма.
24 Тогава юдеите Го наобиколиха и Му казаха: Докога ще ни държиш в неведение? Ако Ти си Христос, кажи ни ясно.
25 Исус им отговори: Казах ви и не вярвате. Делата, които върша в името на Своя Отец, те свидетелстват за Мене.
26 Но вие не вярвате, защото не сте от Моите овце.
27 Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват.
28 И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката Ми.
29 Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.
30 Аз и Отец сме едно.
31 Юдеите пак взеха камъни, за да Го убият.
32 Исус им отговори: Много добри дела ви показах от Отца; за кое от тези дела искате да Ме убиете с камъни?
33 Юдеите Му отговориха: Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, Който си човек, правиш Себе Си Бог.
34 Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: "Аз казах, богове сте вие"?
35 Ако са наречени богове онези, към които дойде Божието слово, а Писанието не може да се наруши,
36 то на Този ли, Когото Бог освети и прати на света, казвате: Богохулстваш; защото казах: Аз съм Божий Син?
37 Ако не върша делата на Своя Отец, не Ми вярвайте;
38 но ако ги върша, дори да не вярвате на Мене, вярвайте на делата, за да познаете и разберете, че Отец е в Мен и Аз в Отца.
39 Пак искаха да Го хванат, но Той се изплъзна от ръцете им.
40 И отиде отвъд Йордан, на мястото, където Йоан по-рано кръщаваше, и остана там.
41 И мнозина дойдоха при него; и казаха: Йоан не извърши никое знамение; но всичко, което каза Йоан за Този, беше истина.
42 И там мнозина повярваха в Него.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21