за Христос

Исус Навиев 8:30-35   

30 Тогава Исус издигна жертвеник на Господа, Израелевия Бог, на хълма Гевал,
31 както Господният слуга Моисей беше заповядал на израелтяните според написаното в книгата на Моисеевия закон - жертвеник от цели камъни, по които желязно сечиво не се беше допирало; и принесоха на него всеизгаряния на Господа и пожертваха мирни приноси.
32 Там, на камъните, пред израелтяните, Исус написа един препис на Моисеевия закон.
33 И целият Израел със старейшините им, първенците и съдиите им, чужденци и местни застанаха от двете страни на ковчега срещу левитските свещеници, които държаха ковчега на Господния завет, половината от страната на хълма Гаризин и половината от страната на хълма Гевал, както Господният слуга Моисей беше заповядал най-напред, за да благословят Израелевия народ.
34 След това Исус прочете всичките думи на закона, благословенията и проклятията според това, което беше написано в Книгата на закона.
35 От всичко, което заповяда Моисей, нямаше дума, която Исус да не прочете пред всичките събрани израелтяни с жените, децата и чужденците, които се намираха между тях.
Исус Навиев: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24