за Христос

Исус Навиев 24   

1 Завещанието на Исус Навин
След това Исус събра всичките Израелеви племена в Сихем и свика старейшините на Израел, началниците им, съдиите им и надзирателите им; и те се представиха пред Господа.
2 Исус каза на целия народ: Така говори Господ, Израелевият Бог: В старо време отвъд реката живееха бащите ви, Тара, Авраамовият баща и Нахоровият баща, и служеха на други богове.
3 И Аз взех баща ви Авраам от онази страна на реката, водих го през цялата Ханаанска земя, умножих потомството му и му дадох Исаак.
4 А на Исаак дадох Яков и Исав. И на Исав дадох поляната Сиир за притежание; а Яков и синовете му слязоха в Египет.
5 След това пратих Моисей и Аарон и те поразиха Египет с напасти, които извърших сред него, и после ви изведох.
6 И като извеждах бащите ви от Египет, вие стигнахте морето; а египтяните се спуснаха след бащите ви с колесници и коне в Червеното море.
7 Тогава те извикаха към Господа и Той положи мрак между вас и египтяните, навлече върху тях морето и водите ги покриха; и очите ви видяха какво сторих в Египет; и вие живяхте в пустинята дълго време.
8 После ви доведох в земята на аморейците, които живееха отвъд Йордан, и те воюваха против вас; но Аз ги предадох в ръцете ви и вие завладяхте земята им, и Аз ги унищожих пред вас.
9 Тогава моавският цар Валак, Сепфоровият син, се вдигна и воюва против Израел; и прати да повикат Валаам, Веоровия син, за да ви прокълне.
10 Но Аз не склоних да послушам Валаам и той даже ви благослови; и Аз ви избавих от ръката му.
11 После вие преминахте Йордан и дойдохте в Йерихон; и йерихонските мъже излязоха на война против вас: аморейците, ферезейците, ханаанците, хетите, гергесейците, евейците и йевусейците; и Аз ги предадох в ръцете ви.
12 Изпратих пред вас стършели, които прогониха двамата аморейски царе - не с твоя меч, нито с твоя лък.
13 И ви дадох земя, над която не бяхте положили труд, и градове, които не бяхте съградили, и вие живеете в тях; и ядете от лозя и маслини, които не сте садили.
14 И така, сега бойте се от Господа и Му служете с искреност и истина; и махнете боговете, на които служеха бащите ви отвъд реката и в Египет, и служете на Господа.
15 Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете днес на кого искате да служите - на боговете ли, на които служеха бащите ви отвъд реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете; но аз и моят дом ще служим на Господа.
16 Тогава народът отговори: Господ да не дава да Го изоставим, за да служим на други богове!
17 Защото Господ, нашият Бог, Той е, Който изведе нас и бащите ни от Египетската земя, от дома на робството, и Който извърши пред нас онези големи знамения, и ни опази през целия път, по който пътувахме, и между всичките племена, през които минахме.
18 Също Господ изгони пред нас всичките племена, аморейците, които живееха в тази земя. Затова и ние ще служим на Господа, защото Той е нашият Бог.
19 Но Исус каза на народа: Няма да можете да служите на Господа; защото Той е Бог пресвят; Той е Бог ревнив; няма да прости престъпленията и греховете ви.
20 Защото, ако изоставите Господа и служите на чужди богове, тогава Той ще се обърне против вас, ще ви стори зло и ще ви изтреби въпреки доброто, което ви е сторил.
21 А народът отговори на Исус: Не, а на Господа ще служим.
22 Тогава Исус каза на народа: Вие сте свидетели за себе си, че си избрахте Господа, за да Му служите (и те потвърдиха: Свидетели сме).
23 И така, сега махнете чуждите богове, които са сред вас, и преклонете сърцата си към Господа, Израелевия Бог.
24 А народът отвърна на Исус: На Господа, нашия Бог, ще служим и Неговия глас ще слушаме.
25 И така, в същия ден Исус сключи завет с народа и му постави закон и постановление в Сихем.
26 И Исус написа тези думи в книгата на Божия закон. После взе голям камък и го изправи там, под дъба, който е близо до Господнето светилище.
27 Тогава Исус каза на целия народ: Ето, този камък ще ни бъде като свидетел, защото той чу всички думи, които Господ ни каза, и той ще ви бъде като свидетел, в случай че се откажете от вашия Бог.
28 Така Исус разпусна народа и всеки отиде при наследството си.
29 Смърт и погребение на Исус Навин
След това Господният слуга Исус, Навиновият син, умря на възраст сто и десет години.
30 Погребаха го в пределите на наследството му в Тамнат-сарах, който е в хълмистата земя на Ефрем, на север от хълма Гаас.
31 И Израел служи на Господа през всичките дни на Исус и през всичките дни на старейшините, които надживяха Исус и които знаеха всички дела, които Господ беше извършил за Израел.
32 Погребение на патриарх Йосиф и на първосвещеник Елеазар
В Сихем погребаха Йосифовите кости, които израелтяните изнесоха от Египет, в местността на нивата, която Яков купи за сто сребърника от синовете на Емор, Сихемовия баща; и тя стана наследство на Йосифовите потомци.
33 Елеазар, Аароновият син, също умря; и го погребаха на хълма на сина му Финеес, който му беше даден в хълмистата земя на Ефрем.
Исус Навиев: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24